Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Aktualne zagadnienia w pracy organu uchwałodawczego JST. Procedowanie wotum zaufania i absolutorium

Ważne informacje o szkoleniu

Dolnośląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów to jedno z 80 forów działających przy Fora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA.
Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie, które jest przeznaczone dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów oraz radnych w kontekście bieżących zagadnień pracy rad gmin i powiatów oraz procedowania wotum zaufania i absolutorium. Ekspertem na proponowanym spotkaniu jest osoba, która od wielu lat pracuje w samorządzie, a co za tym idzie posiada ogromne doświadczenie praktyczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków; interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, z proponowanym prowadzącym od kilkunastu lat dlatego wiemy, że proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie praw i obowiązków Przewodniczących Rad. To wyjątkowa możliwość na dyskusję i wymianę doświadczeń. Szkolenie w wersji stacjonarnej podczas, którego będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym – ekspertem. To także wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii, to możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia na ważne dla Państwa tematy.  

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualne zagadnienia w pracy organu uchwałodawczego JST, w szczególności:
a. analiza złożonych oświadczeń majątkowych,
b. nowe obowiązki ustawowe rady w zakresie młodzieżowej rady gminy,
c. obowiązywanie (i zaprzestanie obowiązywania stanu epidemii) - co się zmienia w działalności rady,
d. możliwości wsparcia uchodźców z Ukrainy - uchwała rady dotycząca zakresu pomocy.
2. Procedowanie raportu o stanie gminy (powiatu, województwa) a absolutorium z wykonania budżetu:
a. zarys uregulowań prawnych: raport o stanie jednostki samorządu i wotum zaufania dla organu wykonawczego jako nowe uprawnienia kontrolne rady,
b. uchwała rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu,
c. termin przedstawienia i rozpatrzenia raportu przez radę (sejmik) oraz głosowanie wotum zaufania:
• postępowanie z raportem przed sesją, na której raport ma być rozpatrywany;
• zgłoszenie do debaty i udział mieszkańców w debacie na sesji;
• przebieg sesji z uchwałą nad udzieleniem wotum zaufania;
• nieudzielenie wotum zaufania a dalsze konsekwencje;
d. wotum zaufania a absolutorium z wykonania budżetu,
e. omówienie aktualnego orzecznictwa sądowego i nadzoru administracji.
3. Dyskusja i pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Dolnośląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, radni, pracownicy biura rady.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. lat sekretarz gminy miejsko - wiejskiej. Trener łączący wiedzę teoretyczną z wieloaspektowym doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Nadzoruje pracę Urzędu w tym m.in. rozpatrywanie skarg, wniosków, udzielanie informacji, oświadczenia majątkowe, kontrole, czy też funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i służby zdrowia. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku na UJ - Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejsiedzibie Ośrodka. Wrocław ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 czerwca 2022 r.