• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

ABC samorządu terytorialnego. Vademecum radnego

Program i karta zgłoszenia

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 31 maja cena wynosi 649,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie pełnić funkcję radnego w radzie gminy (powiatu), reprezentować interesy mieszkańców oraz współpracować z innymi organami samorządu lokalnego dla dobra wspólnoty lokalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień, które powinien znać każdy radny. Podczas zajęć:
• W pierwszej, ogólnej części, przedstawione zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące samorządu - ważne w kontekście wykonywania mandatu radnego, organizacji administracji i samorządu.
• W części drugiej omówiony zostanie status prawny radnego, jego prawa i obowiązki, zasady funkcjonowania organu stanowiącego, rola i zadania przewodniczącego, inne - wybrane zagadnienia istotne w pracy radnego.
• W trzeciej części zostaną poruszone wybrane zagadnienia m.in. w zakresie realizacji uprawnień kontrolnych rady, komisji rewizyjnej i poszczególnych radnych, zostanie też omówiona kwestia nadzoru nad JST.
Na zakończenie szkolenia odpowiemy na kluczowe pytania i zaprezentujemy dobre praktyki oraz wskazówki postępowania w wykonywaniu mandatu radnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy, uzupełnienie, aktualizacja wiedzy z zakresu funkcjonowania jst oraz jej organów, ze szczególnym uwzględnieniem rady gminy i jej komisji oraz zasad współpracy z urzędem.
• Poznanie i/lub przypomnienie praw i obowiązków radnego związanych z wykonywaniem mandatu.

zwiń
rozwiń
Program

I. Funkcjonowanie jst i jej organów: wykonawczego i stanowiącego:
1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące samorządu terytorialnego, podział i zadania jednostek samorządu terytorialnego.
2. Podział kompetencji pomiędzy organami JST - relacje między organem wykonawczym a uchwałodawczym.
3. Jak właściwie działa administracja – czyli o funkcjonowaniu urzędu i jednostek organizacyjnych.
4. Biuro rady, pozostali pracownicy samorządowi i inni pracownicy w JST.
5. Jednostki pomocnicze w gminie (sołectwa, dzielnice, osiedla).
II. Radny - Co powinien o swej funkcji wiedzieć? Praktyczne informacje z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych w kadencji 2018-2023 oraz nowej kadencji:
1. Status prawny, cechy mandatu radnego.
2. Radny i jego prawa oraz konieczne umiejętności:
• Ochrona prawna.
• Trwałość stosunku pracy.
• Zwolnienia od pracy.
• Urlop bezpłatny.
• Diety oraz podróże służbowe.
• Uprawnienia kontrolne.
3. Radny i jego obowiązki:
• Dbanie o dobro wspólnoty.
• Utrzymywanie więzi z wyborcami.
• Udział w pracach rady.
• Pierwsze i kolejne oświadczenia majątkowe.
4. Czego nie wolno – ograniczenia i zakazy:
• Zakaz wykonywania określonego zatrudnienia i łączenia funkcji.
• Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
• Ograniczenia w zawieraniu umów cywilnoprawnych w jst.
5. Funkcjonowanie rady:
• Rola i zadania przewodniczącego rady.
• Porządek i przebieg obrad sesji.
• Nagrywanie sesji i imienne wykazy ich głosowań.
• Podejmowane rozstrzygnięcia – uchwały i inne akty.
• Komisje rady (w tym obligatoryjne - rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji).
6. Inne istotne zagadnienia:
• Finanse publiczne samorządu.
• Rozwój lokalny - realizacja inwestycji i remontów.
• Rozwój gospodarczy i społeczny.
• Prawo lokalne – zasady procedowania.
• Ochrona danych osobowych.
III. Funkcja kontrolna rady oraz nadzór nad samorządem:
1. Organy nadzoru nad samorządem.
2. Zakres i kryteria kontroli nad JST.
3. Funkcja kontrolna rady i najistotniejsze narzędzia: absolutorium z tytułu wykonania budżetu i raport o stanie jst.
4. Interpelacje, zapytania i dostęp do informacji.
5. Kontrola społeczna - rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do: radnych, w tym przewodniczących rad, przewodniczących komisji, a także sekretarzy jst, pracowników zajmujących się biurem rady oraz pracowników urzędu, współpracujących z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 2006 lat Sekretarz Gminy i Miasta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku UJ: Europeistyka. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania JST. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z radą. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego. Ekspert w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 749,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 31 maja cena wynosi 649,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 czerwca 2024 r.