• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ważne informacje o szkoleniu

Stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawia w praktyce wiele problemów, z którymi borykają się gminy/miasta. Mimo upływu lat nadal mamy problem ze zdefiniowaniem tak podstawowych pojęć, jak „właściciel nieruchomości” czy „nieruchomość” w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systematycznie pojawiają się, kolejne, ważne dla praktyki, wyroki sądów administracyjnych, które niestety tylko pogłębiają chaos prawny. Osoby zajmujące się tą problematyką poza licznymi przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach (ustawy, uchwały) powinny również bardzo dobrze znać procedurę podatkową (Ordynację podatkową). W związku z powyższymi trudnościami  interpretacyjnymi proponujemy Państwu udział w  dwudniowym szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówimy istotne kwestie dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami i przekażemy wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania norm prawnych w tym zakresie, co pomoże, jak najlepiej zorganizować obsługę systemu opłat za gospodarowania odpadami w gminach oraz uniknąć pułapek związanych z „opłatą śmieciową”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowa, ale przede wszystkim praktyczna analiza kluczowych przepisów dotyczących „opłaty śmieciowej” w oparciu o najnowsze orzecznictwo w postępowaniach w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, czy w przedmiocie nadpłaty opłaty śmieciowej.
  • Przeanalizowanie m. in. tworzenia wzorów protokołów, wezwań, postanowień, decyzji, przedstawienie wskazówek postępowania w zakresie wykorzystania publicznych stron internetowych, dostępnych w urzędzie danych czy odwoływań do linii orzeczniczych w powyższych postępowaniach.
  • Omówienie pism procesowych i zasad ich tworzenia.
  • Nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających uniknąć pułapek związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązania konkretnych problemów, pojawiających się w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I: 30 listopada 2023 r.: Opłatowe ABC, czyli kto, za co i ile powinien płacić?
1. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
• Podstawowe zasady wykładni przepisów prawa.
• Kto musi, a kto może składać deklarację i uiszczać opłatę śmieciową?
• Wykładnia kluczowych pojęć: „mieszkaniec”, „miejsce zamieszkania”, „gospodarstwo domowe”.
• Co to jest „nieruchomość” w rozumieniu ustawy i czy można odwoływać się do pojęcia „części nieruchomości”?
• Wyraźne wskazanie wspólnoty mieszkaniowej (kiedy powstaje wspólnota?) i spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotów, na których ciążą obowiązki właściciela nieruchomości.
• Zasady reprezentacji osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności wspólnoty mieszkaniowej.
• Solidarny, czy nie charakter opłaty śmieciowej m. in. czy każdy z małżonków powinien złożyć deklarację?
2. Regulacje dotyczące wzorów deklaracji:
• Terminy składania deklaracji.
• Czynności sprawdzające m .in. cel czynności sprawdzających, dopuszczalny zakres.
• Z których elementów deklaracji należy zrezygnować?
• Problem tzw. deklaracji „zerowej” kończącej naliczanie opłaty.
• Różnica między korektą deklaracji a nową deklaracją.
• Pełnomocnik do podpisywania deklaracji. Brak prawidłowego pełnomocnictwa UPL-1P.
3. Konsekwencje zmiany metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tzw. szansa na „nowy początek”.
4. Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej:

• Egzekwowanie opłaty śmieciowej, wynikającej z zawiadomienia nie zawierającego pouczenia, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
• Zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
• Konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia.
• Skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających.
• Koszty administracyjne zmiany stawki.
5. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
• Kontrola posiadania kompostowników przydomowych. Co to jest kompostownik?
• Postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia.
• Egzekwowanie opłaty śmieciowej po utracie prawa do zwolnienia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast, związków międzygminnych oraz spółek komunalnych, zajmujący się sprawami dotyczącymi „opłat śmieciowych”, w szczególności prowadzący postępowania w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie obowiązków m. in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach. Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 689 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 listopada 2023 r.