Skuteczna windykacja czynszów z uwzględnieniem Covid-19

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy zdobędą umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach służących likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy m.in. na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 19. Szkolenie doprowadzi do uzyskania aktualnej wiedzy i wspólnego wypracowania najlepszej praktyki w danym czasie i okolicznościach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa w zakresie windykacji czynszów oraz stosowaniem przepisów prawa w praktyce.
• Przedstawienie właściwej oceny stosunku prawnego. 
• Nabycie umiejętności podjęcia najtrafniejszych decyzji co do sposobu windykacji.
• Likwidacja zadłużeń oraz przygotowanie do skutecznych działań zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką.
• Wskazanie zmian i ograniczeń w dochodzeniu należności od dłużników w związku z pandemią COVID -19.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie: podstawowe pojęcia i definicje ustawowe: 
1. Zadłużenie - dług, należność, zobowiązanie.
2. Właściwa ewidencja długu wg. zasad KC, kolejność zaliczania wpłat dłużników na różne zobowiązania.
3. Odsetki za zwłokę w płatności:
• Odsetki maksymalne.
• Anatocyzm. 
4. Przedawnienie roszczeń i liczenie terminów.
5. Regulamin windykacji wprowadzać czy nie wprowadzać?
6. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w budownictwie. 
7. Wypowiadanie umów najmu lokali, terminy wypowiedzenia umowy najmu. 
8. Uchwały o przyznawaniu ulg i umorzeniu długu.
9. Ugoda jako forma dobrowolnej spłaty (sądowa i pozasądowa).  
10. Zawezwanie do zawarcia ugody przed sądem i jego skutki. 
II. Egzekucja długu -ABC komorniczego postępowania egzekucyjnego:  
1. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, tytuły egzekucyjne. 
2. Wyjawienie majątku dłużnika. 
3. Kolejność zaspokajania wierzycieli z kwoty uzyskanej z egzekucji. 
4. Ograniczenia egzekucji  rzeczy wyłączone spod egzekucji: 
• Kwoty wolne od zajęć i egzekucji.
• Przedawnienie egzekucji.
5. Wierzytelności wyłączone z egzekucji. 
III. Postępowanie spadkowe i odpowiedzialność spadkobierców za długi:
1. Zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i wprost.
2. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku i podmioty uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
3. Nabycie spadku poprzez poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem.
IV. Zmiany i ograniczenia w dochodzenie należności od dłużników w związku z pandemią COVID -19:
1. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. 
2. Ograniczenia w egzekucji komorniczej / opróżnienie lokalu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, administratorzy, pracownicy wydziałów lokalowych urzędów miast i gmin, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy, osoby prowadzące działalność w zakresie wynajmu lokali.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę o Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa), Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH.Beck”. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 8 grudnia 2021 r.