Bomby ekologiczne, czyli nielegalne składowanie odpadów

Ważne informacje o szkoleniu

Liczne pożary oraz częste przypadki porzucania odpadów uwidoczniły masowy proceder nielegalnego przemieszczania odpadów do Polski. Istotnym problemem są też spory o właściwość miedzy organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nielegalnych odpadów. Organy administracji nie chcą podejmować działań związanych z usuwaniem odpadów ze względu na ogromne, sięgające nawet milionów złotych koszty. W związku z powyższym na zajęciach przedstawimy analizę przepisów, w szczególności ustawy o odpadach, dotyczących postępowania w sprawie usunięcia odpadów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia proceduralne i najczęściej popełniane przez organy błędy.
• Przedstawione zostaną również obowiązki wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążących na nim obowiązków usunięcia odpadów oraz zasady prowadzenia przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego i stosowania przez niego środków egzekucyjnych służących doprowadzeniu do wykonania obowiązku, czyli usunięcia odpadów.
•  Zajęcia uwzględniają analizę najnowszych rozwiązań dotyczących usuwania odpadów i pozyskiwania środków na te działania.
• Prowadzący kładzie nacisk na aspekt praktyczny. Poszczególne instytucje prawne będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady. Uczestnikom zostaną przedstawione wzory decyzji oraz postanowień.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zapobieganie nielegalnemu składowaniu i porzucaniu odpadów, czyli tzw. mapa zagrożeń.
2. Źródła finansowania działań związanych z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów.
3. Interpretacja kluczowych pojęć: „odpad”, „posiadacz odpadów”, „wytwórca odpadów”, „władający powierzchną ziemi”, „składowisko odpadów”.
4. Właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących odpadów:
• spory o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami i ich usunięciem?
• konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości.
5. Niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska przez właściwy organ (art. 26a ustawy o odpadach):
• organy mające obowiązek niezwłocznego działania polegającego na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi,
• opinie w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów,
• decyzja poprzedzająca usunięcie odpadów,
• żądanie zwrotu kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.
6. Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ustawy o odpadach – obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta):
• ograniczenie zakresu stosowania art. 26 ustawy o odpadach,
• sposób postępowania z wnioskami osób, które nie są stronami postępowania,
• ustalanie kręgu stron postępowania (m.in. czy sąsiad jest stroną postępowania?, moc zapisów KW, ewidencji gruntów i budynków, umów cywilnoprawnych),
• szczególna pozycja prokuratora i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
• solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów (rozszerzona odpowiedzialność posiadaczy odpadów),
• zmiana sposobu wykonania decyzji.
7. Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z wypadków, czyli powstałych podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej (art. 101 ustawy  odpadach – obowiązki starosty).
8. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw usuwania odpadów.
9. Czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych oraz egzekucja administracyjna obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – zagadnienia podstawowe:
• czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych – obowiązki wierzyciela,
• stosowanie środków egzekucyjnych (wykonanie zastępcze a grzywna w celu przymuszenia?)
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i innych związanych z gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach centralnych, pracownicy zakładów budżetowych i spółek komunalnych zajmujący się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 10 grudnia 2021 r.