Prawne i finansowe konsekwencje projektowania przebiegu dróg w planie zagospodarowania przestrzennego

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą zagadnienia dotyczące skutków prawnych i finansowych uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedury ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące prawnych i finansowych konsekwencji projektowania dróg w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentujemy analizę przepisów o planowaniu przestrzennym w połączeniu z przepisami o drogach publicznych i ustawą o gospodarce nieruchomościami w zakresie realizacji roszczeń wynikających w tych przepisów. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, omawiane regulacje prawne zostaną poparte licznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi skutków prawnych i finansowych uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedur ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, sposoby ich rozliczania i wypłaty.
• Zdobycie wiedzy opartej na obowiązujących przepisach prawa oraz aktualnym orzecznictwie sądów dotyczących projektowania dróg publicznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie konsekwencji prawnych tego projektowania.
• Poznanie zasad szacowania skutków finansowych polegających na realizacji roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących odszkodowań lub wykupu nieruchomości.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania z zakresu objętego tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

I. Projektowanie sieci dróg w planie zagospodarowania przestrzennego:
1. Definicja drogi publicznej i drogi wewnętrznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów zainwestowanych lub planowanych do zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3. Planowanie dróg publicznych i wewnętrznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4. Obowiązek uwzględnienia przy planowaniu dróg parametrów technicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
II. Roszczenia odszkodowawcze związane z planowaniem i budową dróg publicznych:
1. Skutki finansowe wynikające z art. 36 ust. 1 -3 ustawy o planowaniu przestrzennym:
• Komu może przysługiwać roszczenie o odszkodowanie z art. 36 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.
• Przedmiot roszczenia.
• Udowodnienie roszczenia.
• Wykupienie nieruchomości lub jej części przez gminę.
• Realizacja roszczenia poprzez nieruchomość zamienną.
2. Procedura ustalania wartości odszkodowania – omówienie art. 37 i art. 87 ust. 3a ustawy o planowaniu przestrzennym.
3. Konsekwencje prawne (przejście własności lub użytkowania wieczystego z mocy prawa) i finansowe (odszkodowanie) podziału nieruchomości zgodnie z zapisami MPZP gdzie wydzielane są działki przeznaczone pod drogi publiczne – omówienie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
• Przejście własności (użytkowania wieczystego) z mocy prawa i jego skutki.
• Rokowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.
• Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia odszkodowania jeśli strony nie ustaliły go w negocjacjach wysokości odszkodowania.
• Wypłata odszkodowania, waloryzacja, odsetki.
• Realizacja roszczenia poprzez nieruchomość zamienną – omówienie procedury.
III. Podsumowanie. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz zarządów dróg zajmujący się zarówno planowaniem przestrzennym jak i skutkami prawnymi i finansowymi uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego oraz odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne jak i przejmowaniem tych nieruchomości i wypłacaniem odszkodowań, jak również planiści oraz rzeczoznawcy majątkowi zajmujący się planowaniem przestrzennym oraz ustalaniem skutków prawnych i finansowych tych planów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 listopada 2022 r.