Współpraca finansowa jst z organizacjami pozarządowymi. Programowanie, zlecanie i rozliczanie zadań zleconych

Cena: 335 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 23 sierpnia 2022r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zaprezentujemy najważniejsze wyzwania związane z system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2022 i 2023 roku. W ramach spotkania zaprezentujemy najważniejsze kwestie związane z przygotowaniem się do rozliczenia roku 2022 i zaplanowaniem współpracy finansowej z NGO na rok 2023, z uwzględnieniem różnych narzędzi współpracy finansowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia procedur zlecania zadań publicznych NGO w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne przepisy prawne,
 • poznają przykładowe rozwiązania prawne i praktyczne, które ułatwiają system zlecenia, rozliczania zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym,
 • otrzymają wzory dokumentów, które będę mogli wykorzystać w swojej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Programowanie współpracy na rok 2023:

 • proces konsultacji programu współpracy - na co warto zwrócić uwagę?
 • jakie narzędzia finansowe możemy wykorzystać we współpracy lokalnej (m.in. od konkursu ofert po zakup usług, ustawa o DPPiOW, ustawa o sporcie, ustawa o zdrowiu publicznym).

2. Konkursy na realizację zadań publicznych:

 • ogłoszenie konkursowe – elementy niezbędne w kontekście m.in. realizacji zasady dostępności, ryzyk zw. z COVID-19,
 • zapisy ogłoszeń konkursowych a zasady realizacji zadań publicznych (wprowadzenie zmian merytorycznych i finansowych w czasie realizacji zadania),
 • cele i rezultaty zadań publicznych w ogłoszeniach konkursowych – jak określać je w zapisach, by łatwo wdrożyć rozliczanie przez rezultaty,
 • wkład organizacji pozarządowych do realizacji zadania publicznego - jak prawidłowo przygotować zapisy ogłoszeń ze względu na wzór oferty zawarty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Pożytku Publicznego,
 • kryteria oceny ofert a zapisy ogłoszenia konkursowego.

3. Uproszczenia w  zakresie zlecenia zadań publicznych - małe granty z art.19 a, regranting z art. 16a, mikrogranty i zakup usług jako alternatywna forma współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.
4. Umowy na realizację zadań publicznych:

 • zapisy w umowie na zadania zlecone w formie konkursu,
 • zapisy w umowie w trybie art. 19 a.

5. Rozliczenie zadań publicznych w roku 2022 – wnioski i doświadczenia:

 • „tarcze” a realizacja zadań publicznych – co jeszcze obowiązuje?
 • rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty a zasada proporcjonalności,
 • sprawozdanie, kontrola rozliczenia zadania publicznego.

6. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych, odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zwiń
rozwiń