Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST. Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, którego celem będzie omówienie systemu zabezpieczenia danych osobowych w kontekście cyberataków. Celem działania Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie najważniejszych zasad prawidłowego zlecania i rozliczania zadań publicznych.
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej. Dlatego też jesteśmy przekonani, że członkostwo w Śląskim Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST zwiększy Państwa nie tylko wiedzę merytoryczną ale również i umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa. Forum to platforma wymiany doświadczeń oraz możliwość prezentacji swoich praktycznych rozwiązań zastosowanych w gminie.
Kolejne spotkanie w ramach Forum w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z gronem wybitnych ekspertów, praktyków w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych:
• Definicja zadania publicznego, wprowadzenie do tematu.
• Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/ kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem - księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy).
• Tryb uproszczony zlecania zadań publicznych - małe granty: omówienie procedury i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a - małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej - osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu - terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów).
• Zapoznanie z ustawą o dostępności w ramach zlecenia zadań publicznych.
• Sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).
2. Sprawy bieżące w zakresie współpracy z NGO w tym planowane kierunki zmian druków ofert, umów i sprawozdań oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Podsumowanie szkolenia i pytania od uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, osoby koordynujące współpracę z NGO w JST, pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, audytorzy, kontrolerzy, osoby rozliczające dotacje NGO w JST oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Woj. Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 30 czerwca 2022 r.