Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną zasady przygotowywania pełnomocnictw i upoważnień na gruncie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Cywilnego niezbędnych w działalności JST.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Instytucje upoważnień i pełnomocnictw budzą w praktyce wiele kontrowersji i wątpliwości. Przy ich stosowaniu popełniane są błędy, często skutkujące nieważnością wydanego rozstrzygnięcia administracyjnego (decyzji) lub nieważnością zawartej umowy cywilnej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w Webinarium pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności w zakresie omawianej tematyki. Omawiane zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami praktycznymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Gruntowne omówienie instytucji upoważnień i pełnomocnictw na gruncie prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w aspekcie praktycznym.
• Przedstawienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych jak również szczegółowych rozwiązań zawartych w rozlicznych ustawach.
• Poniesienie wiedzy i kompetencji praktycznych i teoretycznych uczestników w zakresie posługiwania się instytucjami upoważnień i pełnomocnictw.
• Uczestnicy otrzymają prezentację zawierająca omówienie całościowe wraz z orzecznictwem sądowym i wypowiedziami nauki prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i cechy normatywne pełnomocnictwa i upoważnienia:
a. Znaczenie praktyczne poszczególnych typów pełnomocnictw i upoważnień.
b. Skutki prawne z nich wynikające.
2. Różnice miedzy pełnomocnictwem a upoważnieniem:
a. Różnice o charakterze formalnym.
b. Różnice o charakterze materialno-prawnym.
c. Upoważnienia do reprezentowania organów poszczególnych osób prawnych - na podstawie statutów, umów lub bezpośrednio przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Pełnomocnictwo na gruncie prawa cywilnego:
a. Materialne oraz procesowe:
• Tzw. pełnomocnictwo procesowe w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego - forma, elementy, treść.
• Pełnomocnictwo ogólne - forma, elementy, treść.
• Pełnomocnictwa szczegółowe - do określonej sprawy, do określonej czynności prawnej; forma, elementy, treść.
b. Podstawy prawne:
• Kodeks cywilny - analiza przepisów.
• Kodeks postępowania cywilnego - analiza przepisów.
c. Skutki prawne - początek obowiązywania pełnomocnictwa - zasięg obowiązywania.
d. Forma, zakres, treść:
• Forma pisemna, ustna, protokolarna, elektroniczna, inna.
• Pełnomocnictwo rodzajowe.
• Sposoby formułowania treści pełnomocnictwa.
e. Cofnięcie pełnomocnictwa:
• Forma cofnięcia pełnomocnictwa - ustna, pisemna, protokolarna, elektroniczna inna.
• Skutki cofnięcia pełnomocnictwa.
• Sposoby odnotowywania zdarzeń związanych z cofnięciem pełnomocnictwa.
f. Wygaśnięcie pełnomocnictwa:
• Omówienie sytuacji, w których pełnomocnictwo wygasa.
• Skutki wygaśnięcia pełnomocnictwa - powiązanie momentów zaistnienia poszczególnych zdarzeń.
g. Opłata skarbowa a ważność pełnomocnictwa.
4. Upoważnienie administracyjne:
a. Podstawy prawne.
b. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie województwa, inne konstrukcje ustawowe
c. Forma, zakres, skutki:
• Forma pisemna „indywidualna”, „regulaminowo – organizacyjna” i inne.
• Określenia podmiotów upełnomocnionych, konstrukcja przedmiotowa upoważnień.
• Moment obowiązywania (początek, koniec).
5. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sadami administracyjnymi:
a. Rodzaje pełnomocnictw.
b. Podmioty uprawnione do bycia pełnomocnikiem.
c. Treść pełnomocnictw.
6. Orzecznictwo sądowe z zakresu pełnomocnictw i upoważnień – analiza.
7. Ćwiczenia praktyczne z konstruowania pełnomocnictw i upoważnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do kadry urzędniczej zatrudnionej w organach administracji publicznej zarówno samorządowej jak i rządowej – radcowie prawni, osoby przygotowując umowy na realizację usług i dostaw, osoby które weryfikują aktualność pełnomocnictw i ich zakres oraz do osób zawodowo zajmujących się obsługa prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.