• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy- stan aktualny oraz omówienie projektu ustawy z 15 czerwca 2022r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy, w szczególności w związku z ustawą o e-doręczeniach i zmianami w KPA, a także zmianami ustawy o cmentarzach i wprowadzeniem instytucji koronera.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy istotne zagadnienia dotyczące problematyki wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy, porównując obecne przepisy do projektu ustawy z dnia 23.09.2021 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ponadto, przeanalizujemy wpływ ustawy o e-doręczeniach i zmian w k.p.a. na wydawanie decyzji. Omówimy procedurę wydania decyzji administracyjnej, elementy decyzji oraz właściwą ochronę danych podczas postępowania. Wskażemy istotne różnice w praktyce między „zwykłymi” postępowaniami, a postępowaniem w przedmiocie zezwolenia. Przedstawimy instytucję koronera – wskażemy kim on jest i jakie ma obowiązki. Skupimy uwagę na kwestiach problemowych. Przeanalizujemy orzecznictwo sądowe w zakresie problematyki szkolenia, umożliwiając podczas zajęć także konsultacje i wyjaśnienie wątpliwości w interpretacji przepisów.

Omówimy proponowane zmiany w tym zakresie.

Uwaga! Program i materiały udostępniane na szkoleniu będą aktualizowane, w zależności od procesu legislacyjnego wspomnianej powyżej ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wskazanie:

 • Zakresu zmian – porównanie obowiązujących przepisów do proponowanej nowelizacji.
 • Obowiązków starosty dotyczących wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy w świetle projektu nowej ustawy oraz obowiązków powiatu, w związku z realizacją przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Prawidłowego sposobu wypełnienia wniosku o transport zwłok z zagranicy oraz kręgu osób, które mogą złożyć wniosek.
 • Jaki jest termin na rozpatrzenie wniosku? Jakie dokumenty należy dołączyć?
 • Omówienie czym będzie instytucja koronera, jakie obowiązki będzie mieć koroner.
 • Jakie są wymagania techniczne i sanitarne dotyczące procedur związanych z transportem zwłok? Jak będzie wyglądać procedura? Co ulegnie zmianie?
 • Jak właściwie doręczyć decyzję po zmianie ustawy o doręczeniach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Międzynarodowy transport zwłok – podstawa prawna.
2. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok, szczątków ludzkich lub prochów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – porównanie aktualnego stanu z projektem ustawy.
3. Kompetencje starosty na gruncie ustawy o cmentarzach - porównanie aktualnego stanu z projektem ustawy.
4. Kompetencje inspektora sanitarnego - porównanie aktualnego stanu z projektem ustawy, udział konsula.
5. Osoby uprawnione do sprowadzenia zwłok - porównanie z projektem, różnice.
6. Procedura postępowania – omówienie procedury administracyjnej aktualnie obowiązującej i różnic na gruncie projektu: 

 • elementy wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • wystąpienie do inspektora sanitarnego i jego elementy oraz załączniki,
 • dokument przewozowy i jego elementy,
 • rola ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu potwierdzenia przez właściwe służby konsularne wraz z procedurą,
 • opinia inspektora sanitarnego,
 • termin na wydanie pozwolenia,
 • sprowadzenie zwłok osoby, która zmarła poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na chorobę wymienioną w przepisach, wydanych na podstawie art. 28a ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • możliwość otwarcia trumny.

7. Dokument przewozowy.
8. Środek transportu.
9. Kodeks postępowania administracyjnego a przebieg procedury wydania pozwolenia. Praktyka różnice w praktyce między „zwykłymi” postępowaniami a w postępowaniem w przedmiocie zezwolenia.
10. Doręczenia elektroniczne – jak będzie w praktyce?
11. Instytucja koronera na gruncie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych- omówienie.
12. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych zajmujący się wydawaniem zezwoleń na transport zwłok z zagranicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 listopada 2022 r.