Najczęstsze błędy w zakresie statutów jst i jednostek pomocniczych. Kompendium rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą statuty Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia związane z opracowywaniem i procedowaniem statutów jst i ich jednostek podległych. W trakcie omawianych zagadnień będących przedmiotem szkolenia przedstawimy praktyczne wskazówki poprawnego redagowania treści statutu oraz wskażemy najczęstsze błędy i nieprawidłowości. W konsekwencji uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę oraz dowiedzą się w jaki sposób unikać błędów będących podstawą stwierdzenia nieważności przepisów statutowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji statutów JST.
 • Zapoznają się z rozstrzygnięciami Wojewodów oraz orzecznictwem WSA.
 • Zapoznają się z aspektami legislacyjnym redagowania uchwał statutowych.
 • Poznają typowe błędy i poprawne techniki prawodawcze związane z uchwalaniem i nowelizacją statutu JST.
 • Zdobędą wiedze przydatną przy pracach nad statutem jst oraz zmianami w statutach sołectw.
 • Zyskają wiedzę na temat funkcji i zakresu regulacji objętych statutem.
 • Nabędą umiejętność redagowania zgodnych z „Zasadami techniki prawodawczej” i zasadami prawidłowej legislacji, projektów uchwał statutowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Niektóre zasady techniki prawodawczej.
 2. Uwagi ogólne na temat statutu.
 3. Zmiany w statutach jst po nowelizacji ustaw ustrojowych.
 4. Charakter prawny statutów.
 5. Statut Gminy/Powiatu:
  • Przygotowanie projektu statutu.
  • Zdalne posiedzenia.
  • Zakres przedmiotowy do uregulowania w statucie jst.
  • Kooperacja pomiędzy organem uchwałodawczym i kontrolnym, a organem wykonawczym.
  • Zwoływanie sesji rady.
  • Zmiana porządku obrad, w tym przerwanie sesji rady.
  • Sesja rady gminy.
  • Jak prowadzić głosowanie jawne i tajne.
  • Protokół to nie stenogram - dokumentacja z sesji i posiedzeń komisji.
  • Powołanie i organizacja pracy komisji rewizyjnej.
  • Uregulowanie diety radnych.
  •  Inne rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia w zakresie statutów z 2020
 6. Statut sołectwa:
  • Statuty sołectw - analiza rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.
  • Zmiany statutów sołectw.
  • Wybory do jednostek pomocniczych w sytuacji covid.
  • Zebrania wiejskie - analiza orzecznictwa.
  • Konsultacje społeczne w ramach pandemii sołectw.
  • Analiza najczęstszych błędów dotyczących nadawania statutu sołectwa na podstawie rozstrzygnięć i orzeczeń WSA.
 7. Statuty osiedli:
  • Statuty rad osiedlowych i uchybienia (analiza orzecznictwa i organów nadzorczych).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi redagujący projekty uchwał i obsługujący organy jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący rad, radni członkowie komisji statutowych, radcowie prawni i inne osoby związane z procesem legislacyjnym aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarz praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Zainteresowania prawne: prawo samorządowe, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego. Do mocnych stron szkolenia należy łatwość przekazu, zrozumiały język, spora ilość przykładów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 10 września 2021 r.