• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak archiwizować i ewidencjonować w archiwum zakładowym dokumentację techniczną, akta osobowe, koperty dowodowe?

Program i formularz zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 22 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Wszystkie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne mają obowiązek zadbać o swoją dokumentację aktową, techniczną, czy też zapisaną na informatycznych nośnikach danych. W związku z tym jednostki te powinny posiadać uzgodnione z dyrektorem właściwego archiwum państwowego przepisy kancelaryjno-archiwalne. Prawidłowe stosowanie tych przepisów umożliwi z kolei właściwe zarządzanie dokumentacją czyli prowadzenie i zakładanie teczek oraz ich archiwizację. Podczas zajęć prowadząca szczegółowo omówi procedurę i zasady postępowania z dokumentacją zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekaże wskazówki w zakresie ich praktycznego stosowania. Jeśli więc są Państwo pracownikami archiwów zakładowych lub składnic akt i są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w jednostce, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt,
- korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, weryfikacji kwalifikacji archiwalnej,
- postępowania z informatycznymi nośnikami danych,
- porządkowania dokumentacji,
- ewidencjonowania dokumentacji,
- brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać przykładowe ćwiczenia praktyczne.
• Możliwość indywidualnych konsultacji w omawianym zakresie.

 

zwiń
rozwiń
Program
  1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją.
  2. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji w archiwum zakładowym (składnicy akt).
  3. Porządkowanie zasobu archiwalnego (m.in. dokumentacji aktowej, w tym akt osobowych, kopert dowodowych oraz dokumentacji technicznej).
  4. Skład informatycznych nośników danych.
  5. Ewidencja zasobu archiwalnego – zakładanie, prowadzenie i korygowanie (spisy poszczególnych rodzajów dokumentacji).
  6. Opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do brakowania.
  7. Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Archiwiści prowadzący archiwum zakładowe lub składnicę akt oraz osoby przygotowujące się do ich prowadzenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 22 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenie należy przesłać do
29 marca 2024 r.