• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia. Zmiany w 2024 roku. Nowelizacja. Zmiana standardu. Przygotowanie do stosowania

Program i formularz zgłoszenia

Przy przesłaniu zgłoszenia do 29 kwietnia 2024 r. cena szkolenia to 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Dzień 1 października 2024 r. to nowy termin, od którego stosowanie e-Doręczeń stanie się obowiązkowe dla większości podmiotów publicznych. Wynika on z wydanego pod koniec 2023 r. komunikatu Ministra Cyfryzacji. Najpóźniej od 1 października 2024 r. liczna grupa podmiotów publicznych będzie zobowiązana uwzględniać e-Doręczenie przy doręczaniu korespondencji wymagającej uzyskania dowodu nadania lub odbioru. Zmiana ta wpłynie m.in. na funkcjonowanie gmin, urzędów gmin, powiatów, starostw, samorządowych zakładów budżetowych, SPZOZ-ów, uczelni publicznych, instytucji kultury, uczelni publicznych, organów administracji rządowej i obsługujących je jednostek budżetowych. W perspektywie e-Doręczenia nie ominą też spółek komunalnych.
Nie jest to jednak jedyna zmiana dotycząca e-Doręczeń.
W połowie grudnia 2023 r. uchwalona została bowiem
nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmienia ona zasady doręczania korespondencji w „nowym okresie przejściowym”. Ma to istotne znaczenie dla tych podmiotów publicznych, które prowadzą postępowania administracyjne bądź postępowania podatkowe, a więc stosują Kodeks postępowania administracyjnego bądź Ordynację podatkową. Rodzi to liczne pytania związane z tym jak doręczać korespondencję np. do podatników lub stron postępowania przed 1 października 2024 r., a jak począwszy od tego dnia?
Z kolei pod koniec stycznia 2024 r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło zmiany do standardu publicznej usługi e-Doręczeń. Wpłyną one na praktyczne aspekty doręczania korespondencji, takie jak możliwość nadawania przesyłek masowych, limity wiadomości, czy ustalanie momentu skutku doręczenia.
Choć nowy termin stosowania e-Doręczeń wydaje się odległy, to jednak odradzamy odkładanie na później czy zawieszanie przygotowań do stosowania e-Doręczeń. Zgłaszane przez Państwa w ostatnich tygodniach 2023 r. liczne pytania i wątpliwości związane z e-Doręczeniami dowiodły, że przygotowanie jednostki i pracowników wymaga czasu oraz przemyślanych, optymalnych dla Państwa jednostki rozwiązań. Proponowane szkolenie może Państwu ułatwić przejście przez okres przygotowań do stosowania e-Doręczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • W przystępny sposób zdobędziesz, zaktualizujesz i usystematyzujesz informacje dotyczące nowego sposobu doręczania korespondencji,
  • Dowiesz się czego dotyczą zmiany przepisów w zakresie e-Doręczeń z 12 grudnia 2023 r. i jakie to ma dla Ciebie znaczenie,
  • Zapoznasz się ze zmienionym harmonogramem obowiązku korzystania z e-Doręczeń (kluczowa data 1 października 2024 r. – kogo dotyczy, a kogo nie?),
  • Dowiesz się, jaki wpływ na postępowania prowadzone w trybie KPA lub OP ma nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z 12 grudnia 2023 r.,
  • Poznasz zasady doręczania korespondencji w „nowym okresie przejściowym”,
  • Dowiesz się jakie nowe funkcjonalności przynosi zmiana standardu publicznej usługi e-Doręczeń i czy nowy standard pozwoli na masową wysyłkę pism,
  • Uzyskasz odpowiedzi na zgłaszane w ostatnich tygodniach 2023 r. pytania związane z wdrożeniem e-Doręczeń,
  • Poznasz stanowiska dotyczące wątpliwości zgłaszanych przez podmioty publiczne na etapie przygotowywania się do wdrożenia e-Doręczeń, w tym dotyczące statusu samorządowych jednostek budżetowych (np. gminnych szkół, przedszkoli, GOPS-ów), wnioskowania o adres do doręczeń elektronicznych itp.
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę niezbędną do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych, w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE), założenia skrzynki doręczeń (SD), wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń (ASD), obsługi systemu e-Doręczeń, stosowania PURDE i PUH,
  • Zrozumiesz czym są e-Doręczenia (i jego postacie – PURDE i PUH) i co je różni od EPUAP-u i poczty elektronicznej.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących e-Doręczeń:
1. Ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2699). 
2. Komunikat Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2764).
3. Czego dotyczą zmiany przepisów w zakresie e-Doręczeń? 
4. Nowy harmonogram stosowania e-Doręczeń.
5. Kogo dotyczy nowa data – 1 października 2024 r.? Czy ta data zrównuje terminowo obowiązek stosowania PURDE i PUH?
6. Dla kogo terminy w zakresie e-Doręczeń pozostają niezmienione?
7. Jak nowy harmonogram wpływa na sytuację:
a. podmiotów publicznych,
b. podmiotów niepublicznych wpisanych do KRS, 
c. przedsiębiorców wpisanych do CEiDG, 
d. osób wykonujących zawody zaufania publicznego?
8. Na czym polega zmiana w zakresie „okresu przejściowego” dotyczącego e-Doręczeń?
9. Czego dotyczy „nowy okres przejściowy” w zakresie e-Doręczeń? 
10. „Nowy okres przejściowy” a KPA i OP.
11. Do doręczania przez kogo i do kogo się odnosi się „nowy okres przejściowy”?
12. Jakie przepisy w zakresie doręczeń należy stosować w „nowym okresie przejściowym” przy doręczaniu do podmiotów publicznych, a jakie w przypadku doręczania do podmiotów niepublicznych?
13. Posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych a stosowanie „nowych” bądź „starych” przepisów dotyczących doręczeń w postępowaniu podatkowym i postępowaniu administracyjnym.
14. Czy podmiot publiczny, który utworzył adres do doręczeń elektronicznych przed datą wskazaną w harmonogramie (np. 1 października 2024 r. dla JST) musi już teraz wysyłać korespondencję poprzez e-Doręczenia? A co z odbieraniem korespondencji?
15. Czy podmiot publiczny, który aktywował adres do doręczeń elektronicznych przed datą wskazaną w harmonogramie (np. 1 października 2024 r. dla JST) musi już teraz wysyłać korespondencję poprzez e-Doręczenia? A jak aktywacja wpływa na odbieranie korespondencji? Czy ma tu znaczenie, kto jest adresatem?
16. Czy samorządowy organ podatkowy musi stosować e-Doręczenia przed nadejściem terminu z harmonogramu?
17. Co z postępowaniami wszczętymi przed 19 grudnia 2023 r. (będącymi w toku)? 
18. E-Doręczenia a EPUAP.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, sfery samorządowej i rządowej, którzy przygotowują pisma, w szczególności wydają decyzje w postępowaniach administracyjnych lub podatkowych, lub są odpowiedzialni za obieg korespondencji, zajmują stanowiska kierowników wydziałów bądź jednostek i sekretarzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu doręczeń elektronicznych, tematyką doręczeń elektronicznych zajmuje się od 2020 r., uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie cywilnym, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy przesłaniu zgłoszenia do 29 kwietnia 2024 r. cena szkolenia to 409 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 maja 2024 r.