• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków UE – wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania zostanie kompleksowo przedstawiona problematyka rozliczania i prowadzenia ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków UE. Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie księgowań i rozwiązań sporządzania dokumentacji w projektach z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem zmian ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie rozliczania projektów. Podczas proponowanego spotkania omówione zostaną aktualne zagadnienia związane z rozliczaniem i prowadzeniem ewidencji ksiegowej wydatków w projektach finansowanych ze środków UE oraz kwestie problemowe i wskazane sposoby na ich rozwiązanie. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami rozliczającymi projekty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia finansowego projektu dofinansowanych z UE z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz uproszczeń w związku z trwaniem pandemii.
  • Nabycie umiejętności związane z praktycznym stosowaniem prawa i wytycznych z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, kwalifikowania wydatków czy zasad finansowania projektu w trudnym czasie.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:
a) Grunty, nieruchomości zabudowane.
b) Roboty budowlane i budowlano montażowe.
c) Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
d) Wartości niematerialne i prawne.
e) Personel projektu - bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
f) Koszty pośrednie w tym min. wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja projektu, koszty administracyjne i inne.
g) Wkład niepieniężny.
h) Koszty związane z przygotowaniem projektu.
3. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
a) Cel prowadzenia księgowości projektu.
b) Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
c) Inne formy prowadzenia ewidencji księgowej.
d) Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych osoby. Na szkolenie mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 469 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2022 r.