Odsetki i ich rozliczanie w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach, najczęściej popełniane nieprawidłowości

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawozdanie finansowe, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na wszystkich jednostkach podlegających przepisom ustawy o rachunkowości stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki zobowiązane są stosować przyjętą politykę rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego zostanie zaprezentowana szeroka wiedza nt. zagadnień związanych z rozliczaniem odsetek księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie ustalania,  rozliczania odsetek w polityce rachunkowości.
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
  • Konsultacje podczas szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Należności cywilnoprawne oraz niepodatkowe należności publicznoprawne – przyporządkowanie odsetek.
  2. Przypis odsetek w księgach rachunkowych – konta księgowe oraz moment.
  3. Dokumentacja dotycząca naliczania odsetek – noty, wezwania, upomnienia – błędy w dokumentacji.
  4. Zasad ustalania wysokości odsetek – ile i komu – naliczenie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań w zakresie objętym niniejszym szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 355 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 23 lipca 2021 r.