• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki jst jako jednostki współpracującej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) w działalności JST

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu organy jednostek samorządu terytorialnego mają status jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa nakłada na JST liczne obowiązki nakierowane na eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązki te powiązane są z działalnością Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a wśród nich szczególnie istotne są:

  • obowiązek wdrożenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • obowiązek zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa,
  • obowiązki starostw związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji. 
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• zdobycie wiedzy w zakresie roli JST w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i poszczególnych obowiązków, które się z tym wiążą;
• zaznajomienie z najczęstszymi formami wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
- wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.
• przygotowanie do wdrożenia w jednostce instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• poznanie zasad kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• zapoznanie z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• nabycie umiejętności przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
b. Wyjaśnienie pojęć - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
c. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – zagrożone obszary.
d. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
2. Rola i obowiązki JST dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. W jaki sposób JST współpracuje z GIIF?
b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
c. Obowiązki JST związane strategią przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
d. Obowiązki informacyjne JST wobec GIIF i terminy.
e. Obowiązki starosty w zakresie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
3. Obowiązek powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:
a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
d. Co powinno zawierać powiadomienie?
e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu? 
k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
4. Obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa: 
a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
c. Tryb wprowadzenia instrukcji.
d. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wszelkich innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, obsłudze branży leasingowej i reprezentacji klientów przed sądami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 września 2022 r.