Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w ewidencji budżetu jst. Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów jst

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie z rachunkowości budżetowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Częstym problemem części urzędów jst jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu jst, jak i urzędu jako jednostki. Proponujemy zatem Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu uporządkowanie wiedzy w tym obszarze, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości - wynikające również z protokołów RIO i NIK - na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie wiedzy w zakresie operacji księgowych właściwych dla organu jst.
• Upewnienie się, czy w jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
• Sprawdzenie prawidłowości sporządzanego bilansu z wykonania budżetu czy sprawozdania budżetowego, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych i wyjaśnienia wątpliwości z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:
a. Dochody jest księgowane w organie jst.
b. Dochody odprowadzane przez jednostki.
c. Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
d. Zasilenia jednostek na wydatki.
e. Wydatki niewygasające.
f. Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
g. Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
h. Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
i. Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
j. Pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie.
k. Środki z prywatyzacji.
l. Odsetki bankowe.
m. Odpis aktualizujący należności budżetu.
n. Rozliczenia międzyokresowe.
o. Wynik wykonania budżetu.
p. Wynik na pozostałych operacjach.
q. Skumulowane wyniki budżetu.
2. Bilans z wykonania budżetu jst.
3. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst? Przykładowe rozwiązanie ewidencyjne.
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów księgowości urzędów jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 10 czerwca 2021 r.