Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania w roku 2022

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostaną zasady prowadzenia gospodarki kasowej oraz obiegu druków ścisłego zarachowania.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówimy praktyczne zagadnienia dotyczące gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w 2022 roku, z uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących COVID-19 oraz najczęstszych problemów i nieprawidłowości pojawiających się w tym zakresie. Prowadząca w sposób przejrzysty przedstawi też działania, jakie należy podjąć w przypadku likwidowania, kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania, czy też nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kasy i sposoby ich zapobiegania. Ponadto zaprezentuje problemowe zagadnienia dotyczące prawidłowo prowadzonej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania oraz omówi przykładowe wzory.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z wymogami prawnymi w kontekście szeroko rozumianej gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w roku 2022.
 • Przedstawienie obowiązków dotyczących prawidłowej realizacji przepisów o gospodarce kasowej i drukach ścisłego zarachowania w 2022 roku.
 • Zaprezentowanie wytycznych w gospodarce kasowej, obejmujących wystawianie, przyjmowanie, ewidencję i rozliczanie się na konkretnych przykładach.
 • Uzyskanie i/lub usystematyzowanie wiedzy na temat gospodarki kasowej oraz druków ścisłego zarachowania na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Omówienie organizacji obrotu bez, jak i gotówkowego, ewidencji, odpowiedzialności, a także zasad kontroli oraz inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania, z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z przepisów o COVID - 19.
 • Uczestnicy otrzymają obszerne materiały z przykładami rozwiązań sytuacji problemowych i sposobu księgowania, a także przykładowe oświadczenia, upoważnienia, wzory rejestrów oraz protokołów oraz przykładowe instrukcje – kasową i w sprawie druków ścisłego zarachowania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe obowiązki w zakresie organizacji gospodarki kasowej w jednostce.
2. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej.
3. Podstawowa dokumentacja kasowa – wystawianie, przyjmowanie, ewidencja i rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania.
4. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania).
5. Pogotowie kasowe – zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie.
6. Pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie.
7. Ewidencja środków pobranych, a nieodebranych przez upoważnioną osobę.
8. Formy, zasady i terminy pobierania opłaty targowej.
9. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych – osoby uprawnione, sposób dokumentowania.
10. Inwentaryzacja kasy:

 • niedobory/nadwyżki,
 • sposób postępowania,
 • przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych,
 • przykładowy protokół.

11. Inwentaryzacja kasy w czasie COVID – 19. Warunki zmiany metody inwentaryzacji.
12. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
13. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania.
14. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania.
15. Rodzaje druków ścisłego zarachowania:

 • czeki, arkusze spisu z natury,
 • kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.

16. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania:

 • terminy oraz metody,
 • częstotliwość i przykładowe zarządzenie.

17. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.
18. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe).
19. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania.
20. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania.
21. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania.
22. Podstawy prawne.
23. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
24. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.
25. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy, główni księgowi, kasjerzy i pracownicy ich zastępujący oraz inni pracownicy merytoryczni np. intendenci, kierownicy gospodarczy czy pracownicy sekretariatów jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jst, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do  7 lutego 2022 r.