Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego. Skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty 40, 70 lub 100 Euro za koszty odzyskiwania należności

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy zasady i aktualne zagadnienia dotyczące skutecznej likwidacji zaległości i nadpłat, dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Dokonamy charakterystyki wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości, a także przeanalizujemy możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwały rady gminy/miasta/powiatu, podjęte na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 59a) i tzw. specustawy COVID. Prowadząca omówi także rodzaje odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych oraz ujmowanie przedawnionych należności cywilnoprawnych w księgach rachunkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych oraz obowiązku podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Jaki ma wpływ wzrost stóp procentowych na wysokość odsetek od należności cywilnoprawnych?
 • W jaki sposób windykować opłatę za przekształcenie użytkowanie wieczystego w prawo własności? Czy w drodze egzekucji administracyjnej czy w postępowaniu przed komornikiem sądowym?
 • Czy wpłaconą po terminie kwotę należności cywilnoprawnej można - wbrew woli dłużnika – zaliczyć na odsetki, jeżeli dłużnik wyraźnie wskazuje, że wpłaca tylko należność główną?
 • Które umowy zawierane przez jst traktować należy jako transakcje handlowe?
 • Czy kierując do dłużnika wezwanie do zapłaty można naliczyć koszty takiego wezwania?
 • Czy przed skierowaniem pozwu do sądu jest obowiązek skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty?
 • Jakie działania wierzyciela mogą przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • Czy istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwały rady gminy/miasta/powiatu, podjęte na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 59a) i tzw. specustawy COVID. Czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny odpis zaległości z ksiąg rachunkowych? Jaki dokument należy wydać na okoliczność niedochodzenia należności?
zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości. Czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez komornika sądowego czy egzekucji administracyjnej? Jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie?

2. Odsetki od należności cywilnoprawnych:

 • Naliczanie odsetek wobec dłużników, będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne.
 • Naliczanie odsetek wobec dłużników, prowadzących działalność gospodarczą, będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych.
 • Naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych), nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Omówienie poszczególnych kategorii odsetek - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice.
 • Zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne. Prawo czy obowiązek wierzyciela?
 • Czy do zaliczenia wpłaty dokonywanej po terminie płatności na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?
 • Czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki? Jakim dokumentem zawiadomić dłużnika? Jakie znaczenie ma dokument informujący o zaliczeniu wpłaty na odsetki?
 • Czy można żądać odsetek od odsetek?
 • Odpowiedzialność pracowników jsfp za ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami tych jednostek oraz za nienaliczanie odsetek.

3. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych:

 • Które umowy zawierane przez jst uznać można za transakcje handlowe (wyroki UE)?
 • Rola zasad współżycia społecznego określonych w art. 5 Kc na dochodzenie od dłużnika zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności – najnowsze wyroki sądów.
 • 40, 70 lub 100 Euro za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie, wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia.
 • Zmiany w ustawie o finansach publicznych, umożliwiające stosowania ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty - obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta.
 • Według jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
 • Czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?
 • Kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?
 • Czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
 • Czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) – zmiana przepisów Kpc.
 • Omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów jsfp rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych.
 • Czy w okresie epidemii można nie dochodzić od dłużników rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych?
 • Kiedy rekompensata się przedawnia?

4Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów, zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:

 • Jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty - terminy, kwoty, opłaty sądowe?
 • Czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
 • Czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?
 • Czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?
 • Kiedy i w oparciu o jakie dokumenty ująć w księgach rachunkowych zasądzone koszty postępowania sądowego, w tym zastępstwa procesowego?
 • Jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej - odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze?
 • Czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?

5. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń:

 • Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów.
 • Zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia.
 • Nowy obowiązek sądu dotyczący badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.
 • Czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
 • Jak liczyć „nowy" termin przedawnienia?
 • Czy stosować „stare" czy „nowe" przepisy?
 • Jakie działania może podjąć wierzyciel, aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
 • Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.

6. Wpływ zmienionych w 2019 r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych jsfp. Omówienie wybranych przepisów:

 • Likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych.
 • Które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych? Doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane.
 • Omówienie wybranych zmian przepisów w zakresie opłat sądowych.
 • Czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki? Zmiany przepisów w tym zakresie.

7. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych:

 • Czy należy bezwzględnie dokonywać zwrotów nadpłat od należności cywilnoprawnych, jeżeli kwota nadpłaty wynosi np. 10 gr?
 • Jak postępować z bardzo niskimi kwotami nadpłat i zaległości w należnościach cywilnoprawnych?
 • Czy zwrotu nadpłaconej należności można dokonać w ramach czynności materialno- działając z urzędu czy na wniosek?
 • Jak postąpić z nadpłatą, gdy zobowiązany nie reaguje na pismo informujące go o nadpłacie?
 • Czy i w jaki sposób można nadpłatę cywilnoprawną zaliczyć np. na podatek od nieruchomości?

8. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych:

 • Rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej.
 • W jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 • Kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
 • W jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
 • Jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?
 • Jak pracownicy urzędów jst i ich jednostek organizacyjnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?

9. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości:

 • Stosowanie ulg na postawie uchwały organu stanowiącego podjętej w trybie art. 59 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - rodzaje ulg, warunki i przesłanki stosowania ulg, formy rozstrzygnięcia w kwestii przyznanej ulgi, stosowanie ulg z urzędu.
 • Niedochodzenie należności cywilnoprawnych i rekompensaty (40 Euro) za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych, w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych.
 • Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych jst w trybie uchwały podjętej na podstawie art. 15 zzzf tzw. tarczy antykryzysowej.
 • Inne ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych, które mogą być stosowane w okresie stanu epidemii.

10. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i pracownicy działów księgowości, obsługujący należności cywilnoprawne, a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości cywilnoprawnych, przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy specjalistycznej i praktycznych umiejętności z zakresu windykacji należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 4 lutego 2022 r.