CEL:

 • rozpoznanie lokalnych problemów społecznych i zaplanowanie rozwiązań,
 • koordynacja działań podmiotów działających w sferze społecznej, adekwatnie do zidentyfikowanych problemów lokalnych,
 • wypełnienie obowiązku zapisanego w ustawie – zarówno w przypadku gmin, jak i powiatów.

KORZYŚCI:

 • określenie zasadniczych celów i kierunków interwencji na rzecz rozwiązywania oraz przeciwdziałania powstawaniu problemów społecznych,
 • wzmocnienie spójności i integralności danej społeczności lokalnej,
 • racjonalny podział i koordynacja wydatkowania środków publicznych z budżetu na realizację działań z zakresu polityki społecznej,
 • przygotowanie do pozyskania funduszy zewnętrznych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 na zadania ze sfery społecznej.

ZAKRES USŁUGI:

Metodyka zgodna z przepisami prawa w tym zakresie, oparta na eksperckim opracowaniu dokumentów diagnostycznych oraz partycypacyjnej budowie planu celów i zadań.

Kluczowe elementy realizacji:

 • pozyskanie i analiza aktualnych danych statystycznych z zakresu demografii, bezpieczeństwa, polityki społecznej, rynku pracy, gospodarki, aktywności obywatelskiej i innej,
 • opracowanie diagnozy problemów i zjawisk społecznych,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń strategii w formie warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej:
  • zdefiniowanie strategicznych wyzwań dla polityki społecznej,
  • wyznaczenie celów działań dla rozwiązywania i przeciwdziałania problemom,
  • społecznym oraz kierunków interwencji,
  • określenie założeń systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji strategii, w tym ram realizacyjno-organizacyjnych, finansowych i czasowych strategii,
 • opracowanie dokumentu strategii, zgodnego ze standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych oraz jego prezentacja przed właściwym organem stanowiącym i/lub innym audytorium