CEL:

 • wypełnienie obowiązku zapisanego w ustawie,
 • wykonanie przeglądu w zakresie działalności organów wykonawczych JST,
 • identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń w rozwoju JST.

KORZYŚCI:

 • opracowanie niezależnej oceny działalności organów wykonawczych JST w poprzednim roku,
 • opracowanie dokumentu przy minimalnym zaangażowaniu pracowników urzędu, niepowodującym zakłóceń w wykonywaniu bieżących zadań,
 • przygotowanie raportu w terminie umożliwiającym przekazanie go pod obrady rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa,
 • ścisła współpraca z organem wykonawczym na każdym etapie opracowywania raportu,
 • promocja zrealizowanych inwestycji i działań.

ZAKRES USŁUGI:

Metodologia prac opiera się na założeniu obiektywnego i niezależnego, eksperckiego spojrzenia na zjawiska charakteryzujące daną JST.

Zakres usługi uwzględnia wytyczne Zamawiającego, w tym ewentualne szczegółowe wymogi sformułowane w uchwale organu stanowiącego JST.

Kluczowe elementy raportu:

 • diagnoza sytuacji JST z wykorzystaniem aktualnych danych statystycznych,
 • ocena sytuacji finansowej JST (m.in. dochody, wydatki, inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne, zadłużenie),
 • wnioski z realizacji budżetu obywatelskiego,
 • stan realizacji strategii i programów JST,
 • realizacja przez organ wykonawczy uchwał rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa,
 • prezentacja przed właściwym organem stanowiącym i/lub innym audytorium.