Petycje, skargi i wnioski są narzędziami sprawowania kontroli obywatelskiej. Są to instrumenty o uniwersalnym znaczeniu, skutecznie angażujące społeczeństwo w podejmowanie działań na rzecz dobra wspólnego.

Niestety, przepisy te są rozproszone w wielu aktach prawnych. Na pierwszym miejscu należy wymienić art. 63 Konstytucji RP, który stanowi, że „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”.

I właśnie przepisy rangi ustawowej określają tę problematykę. Trudno je jednak wyczerpująco zlokalizować. Jak i gdzie ich szukać? Czym różnią się poszczególne formy od siebie? Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać? Na te pytania udziela odpowiedzi prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zachęcamy do zapoznania się z jego opracowaniem.