• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projekty zrealizowane

MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny

Tytuł: MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny Strona projektu: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/ Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…
Małopolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekty

YOUTH IMPACT – wsparcie projektów walczących z bezrobociem wśród młodzieży

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Niemiec realizuje międzynarodowy projekt YOUTH IMPACT, którego celem jest wsparcie potencjału ewaluacyjnego podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży niepracującej i nieuczącej się (NEET – not in employment, education, or training).
Czechy
Niemcy
Zrealizowany
EDUKACJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II Edycja

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie regiony
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Projekt przykładowy krajowy

Krajowy projekt przykładowy
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Monitoring polityki senioralnej na poziomie miast

Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE