W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w kwietniu rozpoczęły się pierwsze parlamentarne prace jego dotyczące. Zmiany wprowadzone przez ustawę mają na celu usprawnienie procesu planowania przestrzennego, a także zwiększenie transparentności i udziału społeczeństwa. Główne zmiany wprowadzone przez reformę planowania przestrzennego w Polsce to między innymi:

  • Wprowadzenie planu ogólnego, który ma być obowiązkowo uchwalany przez radnych w każdej gminie. Będzie to dokument definiujący standardy urbanistyczne i strefy planistyczne na terenie JST. Plan ten będzie stanowił bazę do wytworzenia planu miejscowego.
  • Rozbudowanie i usprawnienie konsultacji społecznych prowadzonych w przedmiotowym zakresie m.in. poprzez dopuszczenie ich zdalnej formuły.
  • Zniesienie uregulowań dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Wprowadzenie ZPI – czyli zintegrowanego planu inwestycyjnego, który ma być swoistym rodzajem planu miejscowego ma być on zgodny z planem ogólnym i uchwalany przez radnych na wniosek inwestora, po uzgodnieniu warunków inwestycji między gminą, a wnioskodawcą.
  • Zmiany w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które również będą musiały być zgodne z planem ogólnym, co ma zapobiec prowadzeniu inwestycji z dala od istniejącej już infrastruktury.
  • Usprawnienie postępowań administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, co ma spowodować szybsze sporządzanie aktów planowania przestrzennego.
  • Stworzenie Rejestru Urbanistycznego, który będzie systemem teleinformatycznym służącym jako powszechne źródło informacji o planowaniu przestrzenny.

Reforma planowania przestrzennego ma być krokiem w kierunku zwiększenia skuteczności i transparentności procesu planowania przestrzennego, a także uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych. Wychodząc naprzeciw procedowanym zmianom FRDL organizuje szereg szkoleń z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.