W dniu 30 września br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 DOSTĘPNY SAMORZĄD w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 178 projektów, a 20 z nich ma szansę na dofinansowanie. Nasze propozycje zostały ocenione pozytywnie, jednak nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji. Bardzo Państwu dziękujemy za zaufanie i zaangażowanie we wspólne opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie projektów. Jednocześnie mamy nadzieję, że w przypadku kolejnej współpracy uda się pozyskać wsparcie finansowane na wspólne działania. Życzymy Państwu powodzenia we wdrażaniu Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020/11260,Wyniki-oceny-merytorycznej-1-rundy-konkursu-nr-POWR021800-IP01-00-00120.html