Informujemy, że w terminie  29.06.2021 do 14.07.2021 (do godziny 15.00) r. przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na VIII nabór (ostatni) Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/zakladanie-i-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorstwa-spolecznego/pozyskanie-dotacji-na-utworzenie-nowego-lub-przystapienie-do-istniejacego-przedsiebiorstwa-spolecznego

Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adres mailowy: mowes@mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003

Oferta dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS;
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS;
  • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

  • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna;
  • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, marketing itp.  

7. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

8. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

9. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

 

 

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej