Pozyskanie dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

Informujemy, że VI nabór formularzy rekrutacyjnych do uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego odbędzie się w terminie od 10.03.2021 do 25.03.2021 (do godziny 16.00) r.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie: http://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/zakladanie-i-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorstwa-spolecznego/pozyskaniem-dotacji-na-utworzenie-nowego-lub-przystapienie-do-istniejacego-przedsiebiorstwa-spolecznego

Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adres mailowy: mowes@mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003.

Oferta dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
  • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

  • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna
  • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, marketing itp.  

7. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

8. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

9. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

 

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.