? Czym jest Maraton Innowacji?

To twórcze, dynamiczne i kreatywne spotkanie, podczas którego będziemy wspólnie szukać, budować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym. Odbiorcami wykreowanych innowacji mogą być osoby starsze, z niepełnosprawnościami, samodzielni rodzice, osoby opuszczające pieczę zastępczą, szukające pracy, w kryzysie bezdomności, opuszczające zakłady karne oraz wielu innych, którzy potrzebują wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie.


? Design Thinking

Maraton bazował będzie na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Metoda ta zakłada:

  • Koncentrację na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb
  • Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw
  • Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników


? Pozyskaj grant na swój pomysł!

Pomysły wygenerowane w trakcie maratonu, mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Włączenia Społecznego i uzyskać grant w wysokości do 100.000zł!


? Kiedy?

8-9 CZERWCA 2021, godz. 10:00-14:00 ONLINE


? Dla kogo?

Dla każdego kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie,

Dla uczestników indywidualnych – którzy zostaną zaproszeni przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub dołączą do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób lub dla drużyn – liczących od 3-5 osób.

?Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia:

Dla drużyny 

Dla uczestnika indywidualnego 

 oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 30 maja 2021 do północy.

 

Więcej informacji na temat Maratonu oraz Inkubatora Włączenia Społecznego znajduje się na stronie https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/aktualnosci,maraton-innowacji-8-9062021-wspolnie-wykreujmy-innowacje-spoleczne

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

Zapraszamy!