CEL:

 • uporządkowanie i wzmocnienie instrumentów rozwoju w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym,
 • wypełnienie obowiązku zapisanego w ustawie.

KORZYŚCI:

 • określenie zasadniczych celów i kierunków interwencji na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym,
 • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na potrzeby edukacyjne, społeczno-kulturowe, integracyjne i gospodarcze,
 • upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego,
 • przygotowanie do pozyskania funduszy zewnętrznych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 na zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

ZAKRES USŁUGI:

Stosowana metodyka jest zgodna z przepisami prawa w tym zakresie i opiera się na eksperckim opracowaniu dokumentów diagnostycznych oraz partycypacyjnej budowie założeń programu.

Kluczowe elementy realizacji:

 • analiza uwarunkowań prawnych ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce,
 • analiza uwarunkowań zewnętrznych ochrony dziedzictwa kulturowego (strategiczne cele polityki państwa w tym zakresie, relacje programu opieki nad zabytkami z dokumentami nadrzędnymi),
 • analiza uwarunkowań wewnętrznych ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie danej JST, charakterystyka zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego JST),
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń programu w formie warsztatów strategicznych z udziałem przedstawicieli wspólnoty samorządowej:
  • weryfikacja materiałów analitycznych, sporządzenie diagnozy i opracowanie,
  • analizy SWOT zogniskowanej wokół problematyki zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego,
  • zdefiniowanie priorytetów, kierunków i zadań realizacyjnych,
 • określenie instrumentarium realizacji programu,
 • opracowanie systemu monitoringu, ewaluacji i aktualizowania programu,
 • identyfikacja możliwych źródeł finansowania zadań określonych w programie,
 • opracowanie programu oraz jego prezentacja przed właściwym organem stanowiącym i/lub innym audytorium.