CEL:

  • kompleksowa diagnoza społeczna,
  • monitorowanie poziomu jakości usług publicznych i obszarów wymagających zmian lub udoskonaleń.

KORZYŚCI:

  • poznanie ocen i opinii mieszkańców dotyczących działania władz samorządowych, jakości oferowanych usług oraz potrzeb mieszkańców i stopnia ich zaspokojenia,
  • określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców,
  • uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności,
  • praktyczne wykorzystanie wyników zarówno w codziennym zarządzaniu JST, jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych - odczuwalna przez mieszkańców poprawa oceny warunków życia i jakości usług publicznych.

ZAKRES USŁUGI:

Autorska metodologia badania została wypracowana przez dr. Cezarego Trutkowskiego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Są to, w skali polskiej, badania nowatorskie, a jednocześnie sprawdzone w praktyce - w ostatnich latach badania zrealizowano w kilkudziesięciu gminach i miastach w całej Polsce, jak również na Ukrainie.

Kluczowe elementy realizacji:

  • przeprowadzenie badania ankietowego na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych - opracowanie wzorca ankiety, wydrukowanie ankiety w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, przygotowanie tekstów informacyjnych o badaniu, wylosowanie próby losowej adresowej i listy rezerwowej, dystrybucja ankiet, zebranie i zakodowanie ankiet, przygotowanie raportu badawczego,
  • opracowanie zestawu analiz w różnych przekrojach, atrakcyjna wizualnie i zrozumiała prezentacja wyników (wykresy, zestawienia tabelaryczne, matryce itp.),
  • opieka merytoryczna ekspertów na każdym etapie badania,
  • szczegółowe omówienie wniosków z raportu z kierownictwem.