CEL:

Analiza finansowo-organizacyjna gminnego/powiatowego systemu oświaty pod kątem ekonomiki, potencjału rozwojowego i rezerw tkwiących w tym obszarze działania JST.

KORZYŚCI

 • zewnętrzna ewaluacja funkcjonowania sieci szkół i poszczególnych placówek,
 • identyfikacja barier i wyzwań rozwojowych w zakresie oświaty,
 • usprawnienie zarządzania, optymalizacja kosztów i poprawa efektywności polityki edukacyjnej – rekomendacje wdrożeniowe, warianty rozwiązań,
 • przygotowanie do pozyskania funduszy zewnętrznych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 na zadania oświatowe.

ZAKRES USŁUGI:

Metodologia prac opiera się na obiektywnym i niezależnym, eksperckim spojrzeniu na zjawiska charakteryzujące funkcjonowanie oświaty – w oparciu o analizę oficjalnej dokumentacji sprawozdawczo-planistycznej, danych zastanych i konsultacje z organem prowadzącym placówki oświatowe.

Kluczowe elementy realizacji:

 • analiza arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na terenie JST,
 • prognoza zmian demograficznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • analiza sposobu wykorzystania środków budżetowych JST przeznaczanych na oświatę, m.in.:
  • analiza kosztów personalnych (pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni),
  • analiza kosztów utrzymania infrastruktury,
  • analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci oświatowej,
  • analiza kosztów związanych z realizacją zadań pozaszkolnych,
  • analiza organizacji żywienia w szkołach i przedszkolach,
  • inne,
 • możliwość zbadania opinii kluczowych grup interesariuszy (w szczególności rodziców),
 • opracowanie rekomendacji dotyczących kierunków działań zmierzających do optymalizacji wydatków finansowych przeznaczanych na utrzymanie sytemu oświaty,
 • przeprowadzenie procesu konsultacji wewnętrznych dokumentu.