Zadania JST oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją i kontrolą obowiązku szkolnego i nauki w czasie epidemii

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją i kontrolą obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w czasie epidemii po zmianach w przepisach.

Omówienie obowiązków rodziców, szkół i jst w czasie zmiennego trybu kształcenia dotyczących obowiązku szkolnego.

Przedstawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą oraz możliwością odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

 • jak powinna przebiegać realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą?
 • w jaki sposób jst powinna kontrolować obowiązek nauki?
 • w jaki sposób szkoła powinna kontrolować obowiązek szkolny?
 • jak jst powinna ewidencjonować obowiązek nauki?
 • co w przypadku niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki?
 • jak prawidłowo ewidencjonować dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej? Jak ją kontrolować i archiwizować?
 • obowiązku szkolnego i nauki w kontekście kształcenia zdalnego, uczniów przebywających zagranicą, „wypadania” uczniów do 18 roku życia z systemu edukacji.

 

Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w zapisach prawa wynikające ze szczegółowych warunków organizacji pracy szkół i placówek dotyczących obowiązków, zadań i odpowiedzialności w zakresie realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
 2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie w czasie reżimu sanitarnego.
 3. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w dostosowaniu się do działań organu wykonawczego jst w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w czasie zmiennego trybu kształcenia (zdalnego, hybrydowego i  stacjonarnego).
 4. Kształcenie zdalne, uczniowie przebywający zagranicą, „wypadanie” uczniów do 18 roku życia z systemu edukacji”- możliwości, obowiązki i zadania organu ewidencji ludności, dyrektorów szkół i organów władzy wykonawczej.
 5. Obowiązki organu ewidencji jst dotyczący przekazywania szkołom aktualnej informacji o dzieciach w wieku 3-18 lat zamieszkałych na terenie danej jst- prawna wykładnia pobytu ucznia we wskazanym miejscu.
 6. Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą: nauczanie domowe, możliwości, przypadki - decyzje dyrektora.
 7. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego - decyzje dyrektora w świetle wymogów prawnych.
 8. Ewidencja obowiązku nauki przez jst - uwarunkowania procedury wykonania zadania w czasie pandemii.
 9. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju, ewidencja/tryb wykonawczy rodziców/odpowiedzialnych organów.
 10. Obowiązek szkolny uczniów powracających z zagranicy - zadania jst i szkoły.
 11. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.
 12. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a obligatoryjność przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wykonywaniu czynności dyrektora i jst.
 13. Obowiązek dyrektora szkoły dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.
 14. Ewidencja dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej- zasady i procedura realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.
 15. Postępowanie egzekucyjne w czasie pandemii. Modyfikacja działań w związku ze zmiennymi formami kształcenia.

Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących (wójtowie, sekretarze, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy oświatowe- naczelnicy, kierownicy, inspektorzy ds. oświaty, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy CUW, ZEAS), dyrektorzy placówek oświatowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń