Przygotowanie do zamknięcia roku budżetowego 2020 w jednostkach oświatowych

Cele i korzyści

Uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku 2020 w jednostkach oświatowych, w szczególności w zakresie zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych, ujmowania kosztów na przełomie roku, rozwiązań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, rozliczeniem i udokumentowaniem inwentaryzacji oraz powiązaniem jej wyników, z księgami rachunkowymi, a także odpowiedzialności kierownika, głównego księgowego i pracowników merytorycznych. Zajęcia w sposób praktyczny przybliżą zasady i wskazówki prawidłowego procesu zamykania roku budżetowego 2020 w jednostkach oświatowych ze wskazaniem na szczegółowy harmonogram prac. Ugruntują też wiedzę na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie, jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskaże na konsekwencje wynikające z faktu naruszenia bądź nieprzestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki kierownika jednostki i głównego księgowego w kontekście prac zmierzających do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku budżetowego 2020 i otwarcia 2021.
2. Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz ostateczne zamknięcie ksiąg.
3. Przykładowy plan i szczegółowy harmonogram czynności 2020/2021.
4. Zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych.
5. Znaczenie inwentaryzacji w poprawnym zamknięciu roku budżetowego.
6. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
• Spis z natury.
• Uzgadnianie sald.
• Weryfikacja sald – przykładowy wzór.
7. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
8. Wymóg porównania zasobu nieruchomości.
9. Obowiązki osób materialnie odpowiedzialnych za powierzenie mienia.
10. Instruktaż członków komisji i zespołów spisowych, w tym zadania przewodniczącego komisji, członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołu spisowego, kontrolerów spisowych.
11. Sposób dokumentowania i rozliczania inwentaryzacji.
12. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w ewidencji księgowej.
13. Dokumenty potwierdzające poszczególne etapy inwentaryzacji – wzory i przykłady.
14. Koszty na przełomie roku.
15. Roczne przeksięgowania i wynik finansowy jednostki oświatowej.
16. Wzory sprawozdań – bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu oraz informacja dodatkowa.
17. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oświatowych i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2020 w jednostkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w JST. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń