Kompendium wiedzy księgowego jednostek budżetowych. Rachunkowość, plan kont, majątek w 2020 roku po zmianach

Cele i korzyści

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w budżecie państwa, w jst, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Uczestnicy otrzymają obszerne materiały, które wyjaśnią wiele problemów nastręczających wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych  dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym ujęcie zdarzeń w księgach rachunkowych i sprawozdaniach - w świetle KSR 7.
2. Informacja dodatkowa - element sprawozdania finansowego - jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza- załącznik-  zarządzenie i tabele w excelu).
3. Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja - dochody przypisane i nieprzypisane oraz  przychody i koszty w jsfp.
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w JST i jednostkach budżetowych.
5. Refundacja wydatków - ewidencja księgowa.
6. Rezerwa kryzysowa- zadania nietypowe w JST, w jednostkach budżetowych - COVID-19 – jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią ).
7. Należności i zobowiązania oraz odsetki oraz ich aktualizacja:
a) naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.),
b) zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie (Inwestycje) źródła ich finansowania oraz  ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów.
a) przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji - jaka forma) - błędy w przekazywaniu majątku:
b) środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:
• problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
• różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
9. NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) - jak ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych.
10. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekty odliczeń (wypełnione przykłady): 
a) Roczna,
b) 5-letnia,
c) 10-letnia.
11. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i pracownicy służb finansowo - księgowych jednostek budżetowych i wydziałów kontroli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych, oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Znany i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.

zwiń
rozwiń