Gospodarka finansowa podmiotów leczniczych w czasie pandemii. Wybrane zagadnienia

Cele i korzyści

Pandemia koronawirusa przynosi nowe przepisy, lecz także nowe problemy w obszarze gospodarki finansowej podmiotów leczniczych. W pierwszej kolejności omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji księgowej i aspekty podatkowe darowizn przekazywanych na rzecz podmiotu leczniczego. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną wybrane regulacje prawne tzw. specustawy oraz tarczy antykryzysowej w obszarze specyfiki finansów SPZOZów związane z planowaniem i wydatkowaniem środków publicznych. Uczestnicy zapoznają się także z możliwościami zastosowania technologii elektronicznych i innych narzędzi w rachunkowości jednostki dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. Praktyczne informacje i wzory dokumentów, uwarunkowania formalne – w tym wyłączenia z dyscypliny finansów publicznych w czasie pandemii, case study.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dokumentacja i ewidencja darowizn pieniężnych i rzeczowych na przeciwdziałanie COVID-19.
a. Dokumentacja otrzymanej darowizny – umowa, protokół przekazania, oświadczenie darczyńcy.
b. Wycena i ewidencja darów rzeczowych.
c. Ewidencja przychodu z tytułu darowizny pieniężnej.
d. Darowizna na zakup sprzętu medycznego stanowiącego środek trwały i dostosowanie infrastruktury szpitala.
e. Nieodpłatne świadczenie usług.
f. Podatkowe ujęcie darowizn. Zwolnienia podatkowe dla darczyńców.
g. CASE STUDY.
2. Plan finansowy a zmiany w sposobie funkcjonowania jednostki.
a. Korekty w planie finansowym SPZOZ: prezentacja przychodów celowych i kosztów na przeciwdziałanie COVID-9.
b. Plan finansowy szpitala jednoimiennego.
c. Wyłączenie (uśpienie) części usług.
d. Darowizny w planie finansowym.
e. Zawieszenie niektórych zasad planowania określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Procedury wydatkowania środków publicznych w czasie epidemii.
a. Wyłączenia dostaw i usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 z zamówień publicznych.
b. Katalog dopuszczalnych zmian umów zawartych w trybach PZP.
c. Stosowanie kar umownych.
d. Zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
e. Projekty dofinansowane ze środków unijnych.
4. Wykorzystanie technologii elektronicznych w rachunkowości dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów, pacjentów i przedstawicieli podmiotu tworzącego.
a. Zdalne i korespondencyjne procedowanie procesu opiniowania i zatwierdzania dokumentów finansowych.
b. Ograniczenie obsługi gotówkowej pracowników i pacjentów (e-kasa, e-paragon, e-faktura).
c. Elektroniczne dokumenty księgowe w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym. Zdalna rachunkowość a procedury bezpieczeństwa. Niezbędne zmiany w polityce rachunkowości.
5. Dyscyplina finansów publicznych w czasie pandemii.
a. Wyłączenia określone w specustawie.
b. Szczególne okoliczności z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
c. Zachowanie szczególnej staranności w czasie pandemii.
6. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy finansowi i główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych w podmiotach leczniczych, audytorzy i kontrolerzy, pracownicy nadzoru podmiotów tworzących oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia

zwiń
rozwiń