Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Miejsce
Internet
Termin
30 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
250 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

• Wskazanie regulacji dotyczących kwestii dofinansowania przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych w świetle zmian obowiązujących od 1 września 2019r. i 1 stycznia 2020r.
• Praktyczne przedstawienie przepisów dotyczących dofinansowania, w tym wymogów, które należy spełnić, by je otrzymać, wypełniania wniosków, wydawania decyzji administracyjnej oraz możliwości odwołania.
• Omówienie kwestii problemowych, w tym przyznawania pomocy de minimis.
• Omówienie orzecznictwa oraz możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, odpowiedzi na pytania.
Podczas szkolenia omówimy:
• Jakie warunki muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ?
• Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie?
• Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie administracyjne oraz wydać decyzje?
• Jak prowadzić metrykę sprawy administracyjnej?
• Jak prawidłowo chronić dane osobowe przetwarzane podczas toku postępowania?
• Jak prawidłowo korzystać z pomocy de minimis?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego.
3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.
5. Definicja rzemieślnika – od 1.01.2020 r.
6. Zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019 r.
7. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
8. Szczegółowe omówienie warunków jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
9. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie? Wymogi formalne.
10. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.
11. Jak stosować przepisy kpa, w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia?
12. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie.
13. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
14. Postępowanie dowodowe.
15. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania do kosztów kształcenia. Jak prawidłowo konstruować decyzje?
16. Uzasadnienie decyzji jako ważny jej element. Nowe elementy decyzji. Prawo do zrzeczenia się odwołania. Decyzje kasatoryjne.
17. Metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających dofinansowanie.
18. Pomoc de minimis.
19. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania administracyjnego w sprawie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
20. Orzecznictwo w sprawach o dofinansowanie młodocianych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 27 lipca 2020 r.

Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
30 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00