Bezpieczeństwo asystenta rodziny. Praktyczne aspekty, oddziaływania prewencyjne.

Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom OPS w trakcie realizacji
 zadań wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

• Wzbogacenie wiedzy w zakresie podstaw prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
 zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy za życiem, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, kodeksu
 karnego,

• Pogłębienie wiedzy dotyczącej obowiązków osób pracujących m.in. z rodzinami z problemami opiekuńczo -
 wychowawczymi, usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej, rodzinami biologicznymi, których dzieci
 zostały umieszczone w rodzinne/ instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, usamodzielnianymi wychowankami
 pieczy, osobami uprawnionymi do wsparcia w ramach ustawy „Za życiem”,

• Poszerzenie umiejętności dokumentowania pracy osób pracujących w systemie wspierania rodziny
 (w tym przykłady wykorzystywanych druków),

• Nabycie/ugruntowanie wiedzy na temat sposobów zwiększania bezpieczeństwa pracowników pracujących z w/w
 grupami klientów (zwłaszcza asystentów rodziny), także w sytuacjach interwencyjnych (w tym przykłady
 wdrożonych praktycznych, sprawdzonych rozwiązań technicznych, organizacyjnych),

• Rozszerzenie umiejętności organizowania współpracy międzysektorowej, dzielenia zadań między
 instytucjami/organizacjami pracującymi z w/w grupami klientów.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Organizacja usługi - tworzenie procedur wewnętrznych:
 • dot. sposobu realizacji asysty rodzinnej w tym podziału zadań pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem rodziny,
 • doboru rodzin do usługi czy uruchamianiu, realizacji, zakańczaniu, przerywaniu oraz monitoringu i ewaluacji usługi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu zapewnienia bezpieczeństwa asystentowi rodziny.
 1. Organizacja usługi – rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo asystenta rodziny: przepisy prawne chroniące asystenta rodziny, regulacje wewnętrzne, zasady komunikowania w tym w sytuacjach kryzysowych.
 2. Organizacja usługi – dokumentacja tworzona przez przełożonych: dokumentacja asystenta rodziny w tym tworzona dla Sądu, organów ścigania (Policja Prokuratura).
 3. Organizacja usługi – rozwiązania techniczne podnoszące bezpieczeństwo:
 • zadaniowy czas pracy,
 • przejazdy służbowe w związku z realizacją usługi,
 • optymalne wykorzystanie form wsparcia nakierowanych na rozwój zawodowy (np. szkoleń dot. bezpieczeństwa, superwizji).
 1. RODO - zalecenia w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 2. Tworzenie i rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (Sąd, szkoła, Policja, organizacje pozarządowe etc.) – wdrażanie formuły zespołów multiprofesjonalnych, asystent rodziny w obliczu działań interwencyjnych.
 3. Tworzenie i rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi - opracowywanie katalogu form wsparcia w związku z ustawą „Za życiem” – dobre praktyki.
 4. Źródła finansowania usługi asystenta rodziny: realizacja usługi w ramach projektu unijnego, finansowanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo asystenta rodziny – omówienie sprawdzonych rozwiązań.
 5. Sytuacje trudne w pracy asystenta rodziny – jak się zachować? (m.in. praca z rodziną w oporze, podejmowanie działań interwencyjnych, procedura „Niebieskiej karty”).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Asystenci rodzin, osoby kierujące asystentami rodziny, pracownicy socjalni prowadzący pogłębioną pracę socjalną z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

zwiń
rozwiń