+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski rozpoczęło działalność w listopadzie 1992 r. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło blisko 30 skarbników z ówczesnego województwa krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i bielskiego. Zebrani wyrazili wolę powołania Forum Skarbników i potwierdzili potrzebę zaistnienia gremium, które pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych tej grupy pracowników, równocześnie stwarzając płaszczyznę do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń osób zarządzających finansami jst. Forum zrzesza 185 skarbników gmin, miast i gmin, miast i powiatów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności działania instytucji skarbnika, a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Forum prowadzi swoją działalność statutową poprzez comiesięczne spotkania członków z wybranym ekspertem na wskazany przez Zarząd temat. Tematyka spotkań jest najczęściej związana bezpośrednio z codzienną pracą skarbników.

Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 4-letnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

  • Włodzimierz Janeczek – Prezes Zarządu,
  • Piotr Budziak – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Gminy Zabierzów,
  • Bogumiła Glica – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Powiatu Krakowskiego,
  • Anna Iwanowska – Skarbnik Powiatu Wielickiego,
  • Zbigniew Piś – Skarbnik Gminy Czarnocin,
  • Wojciech Skruch – Skarbnik Gminy Ciężkowice,
  • Jadwiga Szeląg – Skarbnik Powiatu Bocheńskiego,
  • Jan Więcek – Skarbnik Gminy Słopnice.

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut

Deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 16-18.05. (sesja wyjazdowa), 19.06., 10.07., 18.09., 4.10., 20.11., 11.12.2018 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów