Slider

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski rozpoczęło działalność w listopadzie 1992 r. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło blisko 30 skarbników z ówczesnego województwa krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i bielskiego. Zebrani wyrazili wolę powołania Forum Skarbników i potwierdzili potrzebę zaistnienia gremium, które pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych tej grupy pracowników, równocześnie stwarzając płaszczyznę do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń osób zarządzających finansami jst. Forum zrzesza 188 skarbników gmin, miast i gmin, miast i powiatów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności działania instytucji skarbnika, a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Forum prowadzi swoją działalność statutową poprzez comiesięczne spotkania członków z wybranym ekspertem na wskazany przez Zarząd temat. Tematyka spotkań jest najczęściej związana bezpośrednio z codzienną pracą skarbników.

Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 5-letnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

  • Włodzimierz Janeczek – Prezes Zarządu,
  • Piotr Budziak – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Gminy Zabierzów,
  • Anna Iwanowska – Skarbnik Powiatu Wielickiego,
  • Zbigniew Piś – Skarbnik Gminy Czarnocin,
  • Wojciech Skruch – Skarbnik Gminy Ciężkowice,
  • Jadwiga Szeląg – Skarbnik Powiatu Bocheńskiego,
  • Jan Więcek – Skarbnik Gminy Słopnice,
  • Mirosława Karkowska – MISTiA.

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut

Deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2019 rok:

15.01., 19.02., 19.03., 16.04., 29.05., 18.06., 9.07., 17.09., 8.10., 19.11., 10.12.2019 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów