+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Informatyków Samorządowych

Forum Infor­matyków Samorzą­dowych pow­stało przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie 20 sty­cz­nia 2010 roku.

Obec­nie zrzesza 63 oso­by odpowiedzialne za infor­matyza­cję oraz obsługę infor­maty­czną jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z terenu Małopol­s­ki.

Głównym celem dzi­ała­nia Forum jest doskonale­nie poziomu i sprawnoś­ci funkcjonowa­nia samorzą­du tery­to­ri­al­nego w zakre­sie infor­matyza­cji  oraz prezen­towanie opinii członków Forum wobec innych insty­tucji i orga­ni­za­cji.

Pod­sta­wową for­mą dzi­ała­nia Forum są comiesięczne spotka­nia z udzi­ałem wysok­iej klasy ekspertów, wykład­ow­ców, osób związanych z sze­roko rozu­mi­anym środowiskiem infor­maty­cznym, pod­czas których członkowie mogą posz­erzyć swo­ją wiedzę fachową oraz przedysku­tować nur­tu­jące ich prob­le­my.

Pra­ca­mi Forum kieru­je Zarząd wybier­any na 5-let­nią kadencję.

Obec­nie w skład Zarzą­du wchodzą:

 • Prze­mysław Dubiel, Starost­wo Powia­towe w Chrzanowie — Prezes Zarzą­du
 • Piotr Nowak, Urząd Miejs­ki w Gry­bowie — Wiceprezes Zarzą­du
 • Paweł Stachu­ra, Urząd Mias­ta Rab­ka-Zdrój
 • Paweł Piekars­ki, Urząd Gminy Michałow­ice
 • Radosław Kozłows­ki,  Urząd Gminy Gor­lice
 • Hen­ryk Golon­ka, Starost­wo Powia­towe w Limanowej
 • Mirosława Karkows­ka, MIS­T­iA

Spotka­nia Forum odby­wa­ją się cyk­licznie co miesiąc, w siedz­i­bie FRDL MIS­T­iA.

Zarząd Forum serdecznie zaprasza wszys­tkie oso­by odpowiedzialne za infor­matyza­cję oraz obsługę infor­maty­czną jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego do przys­tąpi­enia do Forum.

Tem­aty­ka ostat­nich spotkań to m.in.:

  • Cloudcomputing a RODO
  • Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych i systemów przestrzennych dla wzrostu efektywności oraz jakości usług publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny
  • Nowoczesne metody komunikacji z mieszkańcami
  • Bezpłatny program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jst

 

Zachę­camy Państ­wa do udzi­ału w pra­cach Forum!

 

Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną poniżej za pomocą:

 • pocz­ty na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31; 31–019 Kraków
 • fax­em pod numer: (012) 633 51 54
 • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja:

 

Kalendarium spotkań na 2018 rok:

25.01., 22.02., 23.03., 27.04., 25.05., 29.06., 27.07., 31.08., 28.09., 26.10., 28.11., 12.12.2018 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów