+ 48 12 6335154     +48 12 6341670     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin

Forum to akty­w­na gru­pa przed­staw­icieli “branży” gospo­dar­ki przestrzen­nej dzi­ała­ją­ca przy naszym Insty­tu­cie. Comiesięczne, wspólne spotka­nia grupy są doskon­ałą okazją do pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych poprzez kon­takt ze spec­jal­is­ta­mi z różnych dziedzin.

Forum dzi­ała od 1994 r. W chwili obec­nej liczy 93 członków reprezen­tu­ją­cych gminy i powiaty z terenu Małopol­s­ki i Śląs­ka.

Pra­ca­mi Forum kieru­je Zarząd Forum w składzie:

 • Prze­wod­niczą­cy Zarzą­du — Tadeusz Kanown­ik — Urząd Miejs­ki w Czchowie
 • Wiceprze­wod­niczą­cy Zarzą­du — Anna Gój — Urząd Miejs­ki w Libiążu
 • Wiceprze­wod­niczą­cy Zarzą­du — Tadeusz Kraw­czyk — Urząd Mias­ta Jor­danowa
 • Członkowie Zarzą­du:
  • Wio­let­ta Kali­wosz­ka-Kawu­la — Urząd Gminy Tarnów
  • Krzysztof Lus­zowiec­ki — Inspe Pro­jekt Sp. z o.o.
  • Andrzej Wolak — Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem
  • Mirosława Karkows­ka — MIS­T­iA

Zachę­camy Państ­wa do udzi­ału w pra­cach Forum!

Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną poniżej za pomocą:

 • pocz­ty na adres: ul.Floriańska 31; 31–019 Kraków
 • fax­em pod numer: (012) 633 51 54
 • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklarac­ja :

Kalen­dar­i­um spotkań na 2018 rok:

29.01., 27.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 24.07., 28.08., 25.09., 30.10., 27.11., 18.12.2018 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów