Slider

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”

Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Instytucja kontraktująca/sponsor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lider projektu: FRDL MISTiA

Partnerzy projektu: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski

Czas realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu: 1 898 545,20 zł

Finansowanie/wkład Funduszy Europejskich: Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 898 545,20 zł, w tym: 1) dofinansowanie w kwocie 1 595 095,20 z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 1 595 095,20, co stanowi 84,02% wydatków kwalifikowalnych projektu, 2) wkład własny w kwocie 303 450,00.

 

Trwa projekt „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Liderem projektu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 8 miastach na Śląsku. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, inicjowanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy śląskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Cel projektu jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz obowiązującymi strategiami gmin-partnerów.

 

 

 

Patronat honorowy: Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

 

KONFERENCJA

25-lecia Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego

Ochrona powietrza – założenia, wyzwania, trudności

 9 października br. w Krakowie odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego działającego przy FRDL MISTiA od 1994 r. zatytułowana „Ochrona powietrza – założenia, wyzwania, trudności”. Wydarzenie objął patronatem honorowym Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz – współautor programu Województwa Małopolskiego EkoMałopolska, skierowanego na ochronę środowiska i mobilizację gmin do aktywniejszej walki o czyste powietrze.

 Konferencję otworzyła Pani Anna Łyżwa – dyrektor FRDL MISTiA, która podziękowała członkom Forum za ostatnie 25 lat działalności Forum i wręczyła Zarządowi oraz osobom, które uczestniczą w spotkaniach od ponad 20 lat, podziękowania w formie pisemnej.

Podczas konferencji zaprezentowano założenia nowego programu pn. EkoMałopolska oraz poruszono takie problemy jak: Program Ochrony Powietrza – zadania i wyzwania dla gmin, Polityka informacyjna i komunikacja społeczna w dziedzinie ochrony środowiska, Kontrola emisji smogu w zakresie przestrzegania przepisów Ochrony Środowiska.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób, także osoby niebędące członkami forum, ale zainteresowane poruszanym tematem.

Wszelkie inicjatywy i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne i potrzebne w naszym regionie, a działalność Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego tylko je wspomaga. Forum stanowi bowiem platformę współpracy i integracji osób działających w obszarze ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. Tym bardziej cieszymy się, że 25-letnia działalność Forum znajduje uznanie ze strony Województwa Małopolskiego i otwiera płaszczyznę do dalszej współpracy” – podkreśla Anna Łyżwa, dyrektor FRDL MISTiA.

 

 

 

W 2019 roku obchodzimy dwa ważne dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji jubileusze; XXX-lecia Fundacji i XXV-lecia Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin przy FRDL MISTiA.

Pragniemy uczcić te dwa wydarzenia organizując 23 października br. (środa) konferencję pt. Nowe instrumenty planowania przestrzeni.

Konferencja jest jednym z elementów obchodzonego w skali całego kraju jubileuszu Fundacji – największej polskiej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności. Ze szkoleń przez nas organizowanych skorzystało już blisko 1 700 000 uczestników. Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, liczba członków działających Forów wynosi blisko 4 tysiące osób.

Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin jest branżową grupą powołaną w celu doskonalenia poziomu i sprawności służb samorządów terytorialnych w dziedzinie gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Konferencja odbędzie się w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

Ze względów organizacyjnych proszę o odesłanie karty zgłoszenia do dnia 16 października br.

 

Program konferencji

Karta zgłoszenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Font Resize
Kontrast Tytułów