Audyt i kontrola zamówień publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z audytu zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia w sposób praktyczny omówimy i przekażemy informacje wynikające z doświadczenia audytorskiego w zakresie badania i oceny systemu zamówień publicznych oraz zasad weryfikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z wymogami przepisów prawa zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo powinien wyglądać system udzielania zamówień, jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udoskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co przyczyni się do zminimalizowania błędów w tym zakresie, zmniejszy ryzyko odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych korekt i kar nakładanych przez instytucje kontrolne. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione te zagadnienia, które są najczęściej przedmiotem oceny w trakcie audytu lub kontroli i które są ważne z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie ze sposobem organizacji i oceny systemu zamówień publicznych w jednostce.
• Poznanie mechanizmów w jaki sposób powinno się przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w różnych trybach.
• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy i umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy w zakresie stosowania ustawy zamówień publicznych i jak się do tego przygotować.
• Możliwość porównania swoich umiejętności i sposób prowadzenia i oceny działania jednostki w zakresie zamówień publicznych z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich audytu i kontroli.
• Zapoznanie z różnego rodzaju problemami w zakresie realizacji procedur zamówień publicznych oraz z odpowiedzialnością w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w zakresie stosowania ustawy PZP.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres przedmiotowy kontroli:
• Postępowania niepodlegające przepisom ustawy, w tym postępowania wyłączone na podstawie ustawy.
• Postępowania tzw. Krajowe.
• Postępowania tzw. UE.
2. Dokumentacja przedkładana kontrolującym:
• Sposób przekazania dokumentacji zamówień kontrolującemu -wymagania.
• Wymagania co do prawidłowego dokumentowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Kontrola zdalna i kontrola na miejscu.
3. Wprowadzenie do zakresu kontroli systemu zamówień publicznych:
• Organizacja, struktura zatrudnienia w zakresie zamówień publicznych.
• Wewnętrzne procedury w obszarze wydatkowania środków publicznych – ocena pod względem jej stosowania i jej adekwatności.
• Plany i sprawozdania dotyczące zamówień publicznych w jednostce – ocena ich prawidłowości i rzetelności.
4. Szacowanie wartości zamówienia:
• Zasady szacowania wartości zamówienia - gdzie są błędy?
• Weryfikacja podejmowanych działań Zamawiającego w zakresie przyjętej metody szacowania wartości zamówienia.
5. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakres zamówienia i prawo opcji.
6. Warunki udziału w postępowaniu:

• Kiedy Zamawiający nie musi określać warunków a kiedy powinien to zrobić.
• Zasada proporcjonalności wskazówką dla Zamawiającego – dlaczego jest ważna.
• Błędy i nieprawidłowości w zakresie ustalania warunków zamówienia.
7. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe:
• Omówienie przepisów w tym zakresie w ujęciu praktycznym.
• Omówienie podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych na przykładach.
8. Kryteria oceny ofert:
• Wskazówki co do ich roli i znaczenia oraz ich wpływie na jakość przedmiotu zamówienia.
• Błędy w zakresie ich konstruowania.
9. Terminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym zasady wyznaczania terminów i błędy Zamawiającego.
10. Ocena przebiegu postępowania i wybór wykonawcy:

• Wzywanie do złożenia dokumentów.
• Wyjaśnianie treści ofert i ceny.
• Problemy w zakresie komunikacji elektronicznej – znaczenie dla prawidłowej oceny.
• Ocena ofert i wybór wykonawcy w tym problematyka „innych omyłek”.
11. Umowa o zamówienie publiczne:
• Ocena postanowień umowy w świetle obligatoryjnych wymogów ustawy:
• Ocena pozostałych zapisów umowy pod kątem rozłożenia ryzyk (równości stron), sposobu kalkulacji kar umownych i innych wymogów i zabezpieczeń interesu Zamawiającego.
12. Wpływ nieprawidłowości Zamawiającego na ocenę oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustalaniu korekt finansowych.
13. Podsumowanie i dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy działów zamówień publicznych, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi w jednostce, pracownicy Zamawiającego jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień publicznych w latach 2004-2007, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych w tym w jednostkach kultury, ochrony zdrowia, spółek komunalnych, audytów inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2022 r.