Prawne aspekty i wyzwania w zakresie organizacji przetargów na zbycie nieruchomości publicznych oraz realizacji trybu bezprzetargowego z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja przetargów na zbycie nieruchomości publicznych oraz realizacji trybu bezprzetargowego z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujmy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostanie omówiona szczegółowo Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego w sprawie trybu przeprowadzania przetargów i rokowań w stanie epidemii w kontekście przepisów szczególnych wprowadzających ograniczenia i obostrzenia administracyjne. Podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia związane z ogłaszaniem o przetargu po 6 października 2020 r. oraz sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości w stanie zagrożenia epidemią i epidemii. Istotnym zagadnieniem szkolenia będzie stosowanie przepisów RODO w toku postępowań realizowanych w trybie przetargu i trybie bezprzetargowym w trybie stacjonarnym, jak i na odległość.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ostatnich zmian przepisów w obszarze bezprzetargowego i przetargowego trybu zbycia nieruchomości publicznych, a w szczególności omówienie nowelizacji dokonanej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1698).
  • Omówienie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem postępowań przetargowych oraz bezprzetargowych w formule niewymagającej bezpośredniego kontaktu stron.
  • Wskazanie i omówienie zagadnień budzących wątpliwości w praktyce zbywania nieruchomości publicznych, wraz z próbą znalezienia takiego sposobu działania organów, by ich czynności były realizowane na podstawie i w granicach prawa
zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady ogólne zbywania nieruchomości publicznych oraz ich stosowanie w kontekście ograniczeń związanych ze stanem epidemii:

1. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.

2. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.

3. Przetarg ustny a przetarg pisemny. Omówienie szczególnych regulacji dotyczących przygotowania, organizacji i przeprowadzania przetargów pisemnych, z uwzględnieniem informowania o wyniku postępowania oraz protokołowania przebiegu takiego przetargu.

II. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami w trybie przetargowym i bezprzetargowym:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa.

2. Ogłoszenie o przetargu po 6 października 2020 r. tj. po zmianach w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości – omówienie zmian w przepisach oraz podsumowanie aktualnie wymaganego sposobu ogłaszania przetargów.

III. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań po zmianach rozporządzenia wykonawczego obowiązujących od 6 października 2020 r.:

1. Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów po 6 października 2020 r.

2. Ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu.

3. Art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości.

4. Zakres danych identyfikujących uczestników przetargu – jakie dane może zbierać organizator przetargu, i kiedy wymagając określonych informacji o uczestniku organizator przekroczy swoje uprawnienia.

IV. Prowadzenie przetargu ustnego i pisemnego w stanie zagrożenia epidemią i w stanie epidemii:

1. Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego obowiązująca od 6 października 2020 r. - szczególne regulacje prawne, które mogą być zastosowane do przeprowadzenia i zamknięcia przetargu ustnego w kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii.

2. Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.

3. Protokół z przetargu ustnego realizowanego w trybie zdalnym, a protokół z przetargu pisemnego – nowe zasady podpisywania protokołu.

V. Prowadzenie trybu bezprzetargowego w stanie zagrożenia epidemią i w stanie epidemii:

1. Sposób i tryb prowadzenia rokowań w trybie bezprzetargowym w kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii – dostępne możliwości i wymogi prawne.

2. Protokół z rokowań bezprzetargowych prowadzonych w trybie zdalnym wymogi prawne oraz możliwości działania stron na odległość.

VI. Problematyka stosowania przepisów RODO w toku postępowań realizowanych w trybie przetargu i trybie bezprzetargowym w trybie stacjonarnym, jak i na odległość:

1. Cel przetwarzania danych osobowych przez podmiot zbywający – omówienie przepisów RODO oraz motywów rozporządzenia precyzujących zakres celów przetwarzania i wystąpień UODO w tym zakresie.

2. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych uczestnika przetargu i rokowań, a następnie nabywcy wyłonionego w wyniku przetargu lub rokowań bezprzetargowych. Zestawienie zgody podmiotu danych oraz celu wynikającego z przepisu prawa i celu niezbędności do zawarcia i wykonania umowy.

 3. Obowiązki informacyjne zbywającego - organizatora przetargu lub rokowań bezprzetargowych jako administratora danych osobowych i sposoby ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji procedury zbycia nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujący się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania i prowadzenia czynności zbycia nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 28 lipca 2021 r.