Wyszukiwarka wszystkich projektów FRDL

Tytuł: MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny Strona projektu: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/ Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…
Małopolskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekty
Celem projektu aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt pt. „Lepsza przyszłość” jest realizowany przez Gminę Tarłów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
Świętokrzyskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)
Świętokrzyskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Tytuł: MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Strona projektu: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES 2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020…
Małopolskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Krotki opis
Świętokrzyskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniającą wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Strona w trakcie uzupełnienia
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ prowadzony jest przez: Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze. Wspólnie realizujemy projekt „Rozwijamy społeczny biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES 
Lubuskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które: przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym. FORMA WSPARCIA: W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania: refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki…
Kujawsko-pomorskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 75 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących gminy: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, które: przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym.
Kujawsko-pomorskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekty
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 2016-2019 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r. Realizatorzy: Lider: Caritas Diecezji Kieleckiej Partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,  Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Tytuł: MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3…
Małopolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Tytuł: MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny…
Małopolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Polskim Związkiem Głuchych o/Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r. ADRESACI PROJEKTU: – 30 os. (15K…
Opolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia…
Opolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Celem projektu jest  wzrost potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także…
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Przedmiotem zadania była realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim oraz walki z przyjętymi powszechnie stereotypami.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego to przedsięwzięcie, podjęte w celu wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie. Realizowane było w ośmiu lubuskich powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim – ziemskim i grodzkim, żagańskim oraz żarskim w okresie od marca 2013r do września 2015r. Adresatami działań ośrodka były istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii…
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Celem projektu był rozwój gmin, poprawa jakości działań oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji, które działają na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie. Program szkoleń przewiduje nabycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kształtowania się polityki wobec alkoholu w społecznościach lokalnych, a także przepisów prawnych dotyczących nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie.
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
W dniach 6-7 oraz 13-14 września 2010 r. przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze zostały zrealizowane bezpłatne warsztaty dot. Mediacji w rodzinie jako sposób wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. To już druga edycja tego przedsięwzięcia, gdzie 39 uczestników miało okazję zapoznać się z rzetelnymi elementami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu mediacji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem…
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
W dniach od 30 - 31 sierpnia 2010r. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze zrealizowano zadanie publiczne, przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego .  Szkolenia kierowane były do pracowników samorządowych, gminnych koordynatorów/pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
"Powitaj słońce - zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane dla młodzieży, która nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie i jest tym sama narażona na problem uzależnienia". Projekt składał się z dwóch cykli szkoleniowych.w których wzięli udział uczniowie gimnazjów z Zielonej Góry i okolic. 
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze przeprowadziła bezpłatne szkolenia, w ramach projektu "Mediacje rodzinne jako sposób wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej - cykl warsztatów dla osób zaangażowanych w pomoc rodzinie", przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego, które odbyły się w dniach: 14-15 października 2009 r. w siedzibie FRDL.
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemu używania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół średnich i jego potencjalnych konsekwencji poprzez organizację i koordynację kampanii edukacyjnej poświęconej powyższej tematyce. W wyniku realizacji projektu zwiększył się poziom świadomości i wiedzy młodzieży, co do konsekwencji, problemów i zagrożeń wiążących się ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu w młodym wieku, jak również na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc,…
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze z dniem 15 września 2008 r. rozpoczęła realizację zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego dot. Organizacja Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. Celem projektu było wsparcie i udzielenie pomocy samorządowi lokalnemu w realizacji zadań…
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt zakłada Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez organizację szkoleń liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Przygotowanie organizacji do działalności na rzecz pomocy rodzinie.   
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA