Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Obszar tematyczny: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Partnerzy projektu: Gmina Andrychów, Miasto Limanowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Gmina Wadowice

Instytucja Kontraktująca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Źródło: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Wartość projektu: 1 068 260,40 zł, Wartość dofinansowania: 899 910,40 zł, Wkład funduszy europejskich: 100%

Grupa docelowa: pracownicy partnerów projektu.

Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2020

Cel projektu: podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych przez 5 małopolskich miast – Partnerów projektu: Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz i Wadowice.

Zadania:

Cel projektu będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, inicjowanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych.

Efekty:

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy małopolskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.