Rozkręcamy społeczny biznes

Celem projektu jest  wzrost potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także wzmacniania znaczenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w lokalnym środowisku, poprzez tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej.

Projekt „Rozkręcamy społeczny biznes” jest realizowany w partnerstwie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Podejmowane działania skierowane są na wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez integrację, zwiększenie zatrudnienia oraz działania wspierające jakość funkcjonowania PES. FRDL Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze poprzez swoje działania intensywnie wspierał jednostki sektora pozarządowego. Podkreślił swoją pozycję, jako prężnie działająca organizacja z dużym doświadczeniem. Z zaproszenia skorzystały fundacje i stowarzyszenia obywatelskie, społeczne, działające przy instytucjach publicznych.  Cykl bezpłatnych szkoleń z Klauzul społecznych skierowanych dla jednostek samorządu terytorialnego umożliwił wzmocnienie marki Fundacji jako partnera sektora publicznego. 

Celem projektu jest  wzrost potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także wzmacniania znaczenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w lokalnym środowisku, poprzez tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej.

FRDL Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze odpowiedzialny jest m.in. za cykl działań edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności w tym:
 1. bezpłatnych szkoleń:
* w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, 
* z animacji dla PES, lokalnych liderów, osób chcących założyć PES, 
* z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w PES,
* Fundraising w PES,
* Biznes społecznie odpowiedzialny,
* warsztatów dla os. wykluczonych pn. ABC Przedsiębiorczości społecznej,
* szkoleń z cyklu Finanse w PES,
* szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych.
 2. bezpłatnych szkoleń i warsztatów branżowych dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu. Uczestnicy szkoleń uzyskali certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych.