SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE DLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH

Przez rok, tj od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. pracownicy dziesięciu gmin z naszego województwa: Urzędu Gminy Brzeźnica, Urzędu Gminy Bojadła, Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk, Urzędu Gminy Dąbie, Urzędu Gminy Lubrza, Urzędu Gminy Niegosławice, Urzędu Miasta i Gminy Kożuchów, Urzędu Gminy Skąpe, Urzędu Gminy Świdnica, Urzędu Gminy Żagań, uczestniczyli w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE DLA KADR URZĘDÓW GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH
Od lipca do listopada 2009r. w ramach projektu "Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich" prowadzone były szkolenie ogólne dla pracowników urzędów, których celem było podniesienie sprawności wykonywania zadań.
Zakończenie realizacji szkoleń w ramach projektu: "Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr 
urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich" 


Przez rok, tj od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. pracownicy dziesięciu gmin z naszego województwa: Urzędu Gminy Brzeźnica, Urzędu Gminy Bojadła, Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk, Urzędu Gminy Dąbie, Urzędu Gminy Lubrza, Urzędu Gminy Niegosławice, Urzędu Miasta i Gminy Kożuchów, Urzędu Gminy Skąpe, Urzędu Gminy Świdnica, Urzędu Gminy Żagań, uczestniczyli w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt nosił nazwę Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i był skierowany jest do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Poprzez udział w projekcie pracownicy mogli podnieść swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach ogólnych: KPA oraz archiwizacja, zrządzanie i obieg dokumentów, Ochrona danych osobowych i ich udostępnianie oraz dostęp do informacji publicznej. Z tych tematów zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy urzędów. Kadra kierownicza gmin wzięła udział w spotkaniu dotyczącym Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Administracji Samorządowej.
W 2010 r. odbył się szereg szkoleń specjalistycznych z tematów; informatyzacja urzędu - (e-urząd), zrządzanie projektami w tym finansowanymi z UE, profesjonalna obsługa klienta urzędu, kontrola wewnętrzna i audyt. Po szkoleniach specjalistycznych w gminach, które zgłosiły swój akces odbyło się doradztwo doszkoleniowe, którego celem było zgłębienie i usystematyzowanie wiedzy poznanej na szkoleniach. 
Wszystkim gminom, które pomogły nam przy realizacji tego projektu DZIĘKUJEMY!
 


Pierwszy blok tematyczny spotkań w ramach projektu "Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich" zakończony

 Od lipca do listopada 2009r. w ramach projektu "Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich" prowadzone były szkolenie ogólne dla pracowników urzędów, których celem było podniesienie sprawności wykonywania zadań. 

W województwie lubuskim do projektu należą następujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie: Urząd Gminy Brzeźnica, Urząd Gminy Bojadła, Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk, Urząd Gminy Dąbie, Urząd Gminy Lubrza, Urząd Gminy Niegosławice, Urząd Miasta i Gminy Kożuchów, Urząd Gminy Skąpe, Urząd Gminy Świdnica, Urząd Gminy Żagań.
Dla każdego urzędu były to 4 dni szkoleniowe, urzędnicy podnosili swoje kwalifikacje w zakresie tematów:
1. "KPA oraz archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów", przeszkoliliśmy 328 osób.
2. "Ochrona danych osobowych i ich udostępnianie oraz dostęp do informacji publicznej", przeszkoliliśmy 302 osoby.
Kolejne szkolenia w ramach projektu zostały zaplanowane na 2010 r. Na podstawie wstępnej analizy potrzeb szkoleniowych, zostały wybrane tematy specjalistyczne gdzie na 3 dniowych szkoleniach urzędnicy będą zdobywali doświadczenie w tematach:
1. Informatyzacja urzędu- e-urząd
2. Zarządzanie projektami w tym finansowanymi z UE
3. Profesjonalna obsługa klienta urzędu
4. Kontrola wewnętrzna i audyt.
 

Gminy z województwa lubuskiego należące do projektu.

1. Urząd Gminy Brzeźnica www.brzeznica.com.pl
2. Urząd Gminy Bojadła www.bojadla.pl
3. Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk www.czerwiensk.pl
4. Urząd Gminy Dąbie www.dabie.pl
5. Urząd Gminy Lubrza www.lubrza.pl
6. Urząd Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl
7. Urząd Miasta i Gminy Kożuchów www.kozuchow.pl
8. Urząd Gminy Skąpe www.swidnica.zgora.pl
9. Urząd Gminy Świdnica www.swidnica.zgora.pl
10. Urząd Gminy Żagań www.gminazagan.pl

 


Indywidualne Doradztwo dla urzędów i uczestników szkoleń

W sierpniu i wrześniu br. w gminach należących do projektu, Pani Ewa Gordziej-Niewczyk przeprowadza indywidualne doradztwo dla urzędów i uczestników szkoleń. Celem doradztwa jest przegląd opisu stanowisk w gminie, ich aktualizacja i sprawdzenie pod kątem nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Dla gmin, które opisu stanowisk nie posiadają, zostanie on w czasie wizyt doradcy przygotowany.
 


Szkolenia ogólne dla pracowników gmin

Od miesiąca czerwca przez do listopada br. w gminach objętych projektem odbywają się szkolenie ogólne skierowane do pracowników urzędów, których celem jest podniesienie sprawności wykonywania zadań.
Pracownicy gmin szkolą się z następujących tematów:
1. KPA oraz archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów
2. Ochrona danych osobowych i ich udostępnienie oraz dostęp do informacji publicznej. 

Terminy szkoleń z tematu Ochrona danych osobowych i ich udostępnianie oraz dostęp do informacji publicznej.

 

Lp. Gmina Data szkolenia Wykładowca
1. Urząd Gminy Brzeźnica 15-16.07.2009 Luiza Bożek
2. Urząd Gminy Bojadła 10-14.07.2009 Luiza Bożek
3. Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk 15-15.09.2009 Ryszard Andruszczak
4. Urząd Gminy Dąbie 06-07.07.2009 Ryszard Andruszczak
5. Urząd Gminy Lubrza 16-17.07.2009 Ryszard Andruszczak
6. Urząd Gminy Niegosławice 08-09.07.2009 Luiza Bożek
7. Urząd Miasta i Gminy Kożuchów 06-07.07.2009 Luiza Bożek
8. Urząd Gminy Skąpe 29-30.06.2009 Ryszard Andruszczak
9. Urząd Gminy Świdnica 01-02.07.2009 Ryszard Andruszczak
10. Urząd Gminy Żagań 01-02.07.2009 Luiza Bożek


Terminy szkoleń z tematu KPA oraz archiwizacja, zrządzanie i obieg dokumentów.

Lp. Gmina Data szkolenia Wykładowca
1. Urząd Gminy Brzeźnica 07-08.10.2009 Teresa Kustra
2. Urząd Gminy Bojadła 18-19.11.2009 Teresa Kustra
3. Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk 09-10.07.2009 Teresa Kustra
4. Urząd Gminy Dąbie 15-16.07.2009 Teresa Kustra
5. Urząd Gminy Lubrza 29-30.09.2009 Teresa Kustra
6. Urząd Gminy Niegosławice 01,09.09.2009 Teresa Kustra
7. Urząd Miasta i Gminy Kożuchów 13-14.10.2009 Teresa Kustra
8. Urząd Gminy Skąpe 24-25.08.2009 Teresa Kustra
9. Urząd Gminy Świdnica 28-29.07.2009 Teresa Kustra
10. Urząd Gminy Żagań 04-05.11.2009 Teresa Kustra

 


 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1 i 2 czerwca br. w Pensjonacie Dychów w Dychowie w ramach projektu, odbyło się szkolenie dla Kadry Zarządzającej gmin biorących udział w projekcie. Podczas spotkania był omawiany temat, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Administracji Samorządowej. Celem szkolenia było omówienie treści związanych z zagadnieniami planowania ścieżki rozwoju zawodowego pracowników i systemowego podchodzenia do planowania podnoszenia kwalifikacji uwzględniającego potrzebę zwiększenia sprawności i efektywności wykonywania zadań przez urząd.


Pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych

W styczniu i lutym br. w gminach objętych projektem była prowadzona pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych, której celem było opracowanie dla gmin raportu zawierającego kluczowe obszary szkoleniowe, a także najistotniejsze zagadnienia merytoryczne w poszczególnych obszarach, które powinny być poruszane w trakcie szkoleń i doradztwa. Efektem tego zadania jest opracowany raport zbiorczy dla całego projektu.


Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze informuję, że przystępuję do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Projekt Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich skierowany jest do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Gminy funkcjonują najbliżej obywateli zaspokajając potrzeby społeczności lokalnych. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie spośród ogółu JST mają dużo mniejszy potencjał administracyjny niż jednostki miejskie a możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników są w dużej mierze ograniczone przez środki finansowe.

Cel projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez popularyzację wśród urzędników postawy zorientowanej na obywatela jako klienta, zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy urzędu oraz promowanie wśród kadry zarządzającej pozytywnego nastawienia do wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr urzędów. Projekt skierowany jest do tych urzędów, które same dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Grupę docelową projektu stanowi 170 urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski - kadra zarządzająca tych urzędów oraz pracownicy. 

Działania projektowe obejmować będą:
- pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych w urzędach, która przyczyni się do lepszego dopasowania programu szkoleniowego oraz doradztwa do rzeczywistych potrzeb urzędów - konsultanci projektu opracują dla każdej z gmin raport zawierający uzgodnione z gminami kluczowe obszary szkoleniowe oraz najistotniejsze zagadnienia merytoryczne w tych obszarach
- opracowanie przez ekspertów przy wsparciu specjalisty ds. metodologii szkoleń materiałów do realizowanych szkoleń
- przeprowadzenie szkoleń ogólnych dla kadry zarządzającej nt. zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, po 2 osoby z kadry zarządzającej ze 170 gmin
- przeprowadzenie szkoleń ogólnych dla pracowników urzędów, podnoszących sprawność wykonywania zadań(KPA oraz archiwizacja, zarządzanie i obieg dokumentów), około 5 950 osób
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników urzędów, podnoszących poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy (informatyzacja usług /e-urząd/, zarządzanie projektami, projektami tym finansowanymi z UE, profesjonalna obsługa klienta urzędu, kontrola wewnętrzna i audyt), około 1 360 osób
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa poszkoleniowego dla urzędów i uczestników szkoleń, 30 godz. doradztwa na każdy ze 170 urzędów.

W województwie lubuskim w projkecie bierze udział 10 gmin: wiejskich lub miejsko-wiejskich:
1. Urząd Gminy Brzeźnica
2. Urząd Gminy Bojadła
3. Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk
4. Urzad Gminy Dąbie
5. Urzad Gminy Lubrza
6. Urząd Gminy Niegosławice
7. Urząd Miasta i Gminy Kożuchów
8. Urząd Gminy Skąpe
9. Urząd Gminy Świdnica
10. Urząd Gminy Żagań

Projekt zakończyła konferencja podsumowująca.