PROFESJONALNI URZĘDNICY – PRAWO BUDOWLANE

Celem główny projektu było podwyższenie kompetencji 550 pracowników (385 K i 165 M) organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego (MAKROREGION IV) w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczenie pracownikom jednakowych interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018 r.. Ważne jest również ujednolicenie interpretacji definicji stosowanych w ustawie Prawo budowlane. Wyższe kompetencje pracowników i większa jednolitość interpretacji będą pozytywnie wpływać na jakość pracy
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz lepszą jakość wydawanych decyzji administracyjnych, a tym samym na usprawnią procesy inwestycyjno-budowlanych.

PROFESJONALNI URZĘDNICY – PRAWO BUDOWLANE realizowany w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji 550 pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowalnego oraz dostarczenie pracownikom jednakowych interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018. 

Działania i beneficjenci:

Pierwszym etapem będzie organizacja dwudniowych szkoleń, drugim etapem będą indywidualne konsultacje z ekspertem z zakresu prawa budowlanego, które pozwolą na rozwiązanie 10 problematycznych przypadków zgłoszonych przez organy administracji.

Projekt jest realizowany na terenie województw:

  1. Lubuskiego -  7 grup szkoleniowych
  2. Zachodniopomorskiego – 10 grup szkoleniowych
  3. Kujawsko-pomorskiego – 11 grup szkoleniowych
  4. Pomorskiego – 9 grup szkoleniowych

Pracownicy instytucji objętych wsparciem:

- wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

- powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

- starostwa powiatowe

- urzędy wojewódzkie

Wartość projektu – 866 193,75 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 730 028,09 zł 84,28 % wartości projektu

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KB09/16

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

do pobrania:

List rekomendacyjny z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zaproszenie

Regulamin projektu

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiotu

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń