PARTNERSTWO DLA RODZINY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, LIDERÓW I WOLONTARIUSZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ POMOCY RODZINIE ORAZ SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

Projekt zakłada Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez organizację szkoleń liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Przygotowanie organizacji do działalności na rzecz pomocy rodzinie. 
 

W dniach 26-27 sierpnia 2008 r. i 2-3 września 2008 r. odbyły się szkolenia w ramach projektu "Partnerstwo dla rodziny szkolenia pracowników socjalnych, liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych na rzecz pomocy rodzinie oraz społecznych i zawodowych kuratorów sądowych" zrealizowany przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.
W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznali się z tematyką z zakresu mediacji oraz efektywnej organizacji czasu pracy.
W I cyklu szkoleniowym brała udział grupa 21 osób a w II cyklu 20 osób składająca się z przedstawicieli pracowników socjalnych, organizacji pozarządowych oraz społecznych i zawodowych kuratorów sądowych.
Szkolenia były prowadzone w formie wykładów i aktywnych warsztatów. 
Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem - zgłoszenia przesłało dwa razy więcej chętnych osób - będziemy starali się o kolejną edycję projektu.

Seminaria szkoleniowo-warsztatowe obejmowały zakres: 
1. Mediacji - szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie sytuacji konfliktowej, określenie własnej roli wobec konfliktów rodzinnych, zapoznanie się z mediacją rodzinną i możliwościami jej zastosowania, wypracowanie sposobu korzystania z pomocy medialnej i mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów 26-27 sierpnia 2008 r.

2. Efektywnej organizacji czasu pracy między innymi poprzez: radzenie sobie z wypaleniem zawodowym i walką ze stresem 2-3 września 2008 r.

 

Szkolenia skierowane były do pracowników instytucji pomagających rodzinie, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych z Województwa Lubuskiego.

 


 Relacja z I cyklu szkoleń w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”

W dniach 18-20 lipca 2008r. odbył się I cykl szkoleń w ramach projektu "Partnerstwo dla rodziny Szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych na rzecz pomocy rodzinie" zrealizowany przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego.

W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznali się z tematyką: Prawna ochrona rodziny w świetle wybranych przepisów polskiego prawa materialnego i procesowego, Świadczenia rodzinne w systemie wsparcia rodzin oraz Techniki negocjacji i radzenia sobie z grupą.

W szkoleniach brała udział grupa 25 osób składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych: Polski Czerwony Krzyż, Parafialne Zespoły Caritas, Fundacja Aktywności Lokalnej, Zielonogórska Integracyjna Spółdzielnia Socjalna, Integracja, Bank Żywności, Centrum Integracji Społecznej, Związek Harcerstwa Polskiego, pracownicy OPS oraz liczna grupa kuratorów sądowych.

II cykl szkoleń odbędzie się w terminie 22-24 sierpnia 2008r. Serdecznie zapraszamy.


Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu "Partnerstwo dla rodziny"

Cel: 
Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez organizację szkoleń liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Przygotowanie organizacji do działalności na rzecz pomocy rodzinie. 

Opis projektu: 
Szkolenie liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych obejmuje: 
 

  • - dwa cykle szkoleniowe w formie seminariów i warsztatów praktycznych, w zakresie: 
    • prawnej ochrony rodziny,
    • świadczeń finansowych na rzecz rodziny ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. ,
    • techniki negocjacji i radzenia sobie z grupą w różnych sytuacjach.

Wysoką efektywność szkoleń zapewni , obok nowoczesnych technik prowadzenia zajęć, zastosowanie prezentacji multimedialnych w części seminaryjnej oraz lokalizacja zajęć w Ośrodku Regionalnym FRDL w Zielonej Górze - co umożliwi uczestnikom kontakt z profesjonalnym zapleczem technicznym oraz przybliży przykłady dobrych praktyk. Udział w szkoleniu uczestników wielu różnych organizacji pozarządowych i środowisk sprzyjać będzie wymianie doświadczeń. Przedsięwzięcie jest innowacyjną formą szkolenia w naszym województwie, polegającą na wspólnym szkoleniu się liderów lokalnych i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz omówionym wyżej kompleksowym podejściem do problematyki współpracy z osobami i grupami „trudnymi”. W projekcie będą zapewnione aktywne formy szkoleniowe i wysoko kwalifikowana kadra. 

Termin realizacji: 
12.06.2008 r. do 12.07.2008 r. 

Zakładane rezultaty: 
Zakładane rezultaty twarde projektu to: nabycie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy, co zostanie potwierdzone certyfikatami. Ukończenie szkolenia przez uczestników mierzone będzie ilością wydanych certyfikatów. Rezultaty miękkie: w wyniku realizacji projektu wzrośnie zdolność uczestników projektu do aktywności społecznej w kierunku wspierania rodziny i wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego. Nastąpi wzrost ich samooceny i wartości .Rezultaty projektu będą trwałe ponieważ w sposób oczywisty przyczyniają się do realizacji celu projektu gdyż wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia będą wykorzystywane w działalności społecznej uczestników projektu.

Uczestnicy projektu: 
Liderzy i wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego.