MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia

Tytuł:

MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia

Strona projektu:

http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni

Obszar tematyczny:

Ekonomia Społeczna

Instytucja kontraktująca:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Program: 

Projekt „MOWES 2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społeczne

Lider projektu:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Partnerzy projektu:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Okres realizacji projektu

1.08.2019-31.10.2022

Celem projektu jest

Celem projektu MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. w subregionie Małopolska Zachodnia w okresie 1.08.2019-31.10.2022

Projekt skierowany do:

 1. Mieszkańców Małopolski Zachodniej powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego zainteresowanych założeniem, prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym.
 2. Podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, podmiotów reintegracji, przedsiębiorstw społecznych z terenu Małopolski Zachodniej.
 3. Samorządów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz przedsiębiorców z terenu Małopolski Zachodniej powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego.

 

Dzi­ała­nia:

W ramach pro­jek­tów wspar­ciem obe­j­mu­je­my:

 • w zakre­sie usług ani­macji lokalnej:
  • społecznoś­ci lokalne,
  • jed­nos­t­ki samorzą­du tery­to­ri­al­nego,
  • insty­tuc­je rynku pra­cy oraz pomo­cy i inte­gracji społecznej,
  • przed­siębior­ców,
  • pod­mio­ty ekonomii społecznej;
 • w zakre­sie usług roz­wo­ju ekonomii społecznej:
  • oso­by fizy­czne zain­tere­sowane założe­niem i/lub prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci i/lub pracą w przed­siębiorstwie społecznym,
  • pod­mio­ty zain­tere­sowane założe­niem i/lub prowadze­niem dzi­ałal­noś­ci w formie przed­siębiorstwa społecznego,
  • przed­siębiorstwa społeczne;
 • w zakre­sie usług wspar­cia ist­nieją­cych pod­miotów ekonomii społecznej:
  • pod­mio­ty ekonomii społecznej.

Kontakt:

Punkt Coworkingu Społecznego w Olkuszu 

ul. Żuradzka 3B,

32-300 Olkusz

telefon 32 307 02 67

oraz

Punkt Coworkingu Społecznego w Chrzanowie

ul. Grunwaldzka 5,

32-500 Chrzanów

telefony 32 623 06 35; 697 089 224